Privatlivspolitik for medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdom
Retningslinjer for behandling af personoplysninger for medlemmer af Dansk Folkepartis Ungdom (”DFU”), CVR nummer 26 74 19 47.

Denne privatlivspolitik gælder for dit medlemskab i DFU.

Oversigt:
1. Generelt
2. Kategorier af personoplysninger, der behandles af DFU
3. Hvor længe opbevarer DFU dine oplysninger?
4. Hvad bruger DFU personoplysninger til?
5. Videregivelse af dine personoplysninger
6. Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
7. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
8. Dine rettigheder
9. Ændringer i behandlingen af personoplysninger
10. Henvendelse til DFU
11. Klage til Datatilsynet

1. Generelt

1.1. Gennem dit medlemsforhold i DFU indsamles personoplysninger om dig. DFU behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen, og når du bliver medlem, ligesom der løbende indsamles personoplysninger som led i medlemsforholdet.

1.2 Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (”GDPR”) samt den danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i GDPR (samlet ”gældende lovgivning”).

1.3 Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

2. Kategorier af personoplysninger, der behandles af DFU

2.1 DFU beder om dine personlige oplysninger, når du ansøger om medlemskab i partiet. Dette er primært oplysninger som navn, adresse, telefon- og mobiltelefonnummer, fødselsdato, betalingsoplysninger (kreditkort samt girokort) etc. under det løbende medlemskab.

2.4 For medlemmer, der vælges som tillidsmænd, behandles desuden CPR-numre, der benyttes til indhentelse børneattester. Børneattesten slettes efter gennemgang. CPR-numre opbevares med de sidste 4 cifre i overstreget form.

2.3 I forbindelse med betaling af kontingent via betalingskort gemmes dine kreditkortoplysninger i 5 år efter endt medlemskab i henhold til bogføringsloven.

3. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

3.1 Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe du er medlem af DFU.

3.2 Medlemskabet kan ophøre som følge af:

(i) Manglende betaling af kontingent,

(ii) Efter eget ønske, eller

(iii) Som følge af eksklusion.

3.2.1 Ophør som følge af manglende betaling af kontingent

Opkrævning af kontingent for det kommende kalenderår udsendes af DFU i januar måned. Er betalingen ikke modtaget inden betalingsfristen, udsendes en rykker med en ny betalingsfrist.

Konsekvensen af manglende betaling er, at dit medlemskab inaktiveres i en periode på 6 måneder.

Vælger du at indbetale dit kontingent i inaktivitetsperioden, vil dit medlemskab blive aktiveret på ny.

Vælger du ikke at betale det manglende kontingent i inaktivitetsperioden, slettes dine personoplysninger i vores medlemssystem. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker medlemskab af DFU, skal du derfor ansøge om medlemskab på ny.

3.2.2 Ophør som følge af eget ønske

Ønsker du som aktivt medlem at blive udmeldt, inaktiveres du i 6 måneder, hvorefter oplysningerne slettes. Se nærmere beskrivelse af inaktivitetsperioden under pkt. 3.2.1.

3.2.3 Ophør som følge af eksklusion

DFU’s hovedbestyrelse kan ekskludere medlemmer, som udfører partiskadelig virksomhed og som derfor er uønskede som medlemmer af partiet. Eksklusion er begrundet i partiskadelig virksomhed.

I den situation, hvor du ekskluderes, vil vi opbevare dit navn. Alle øvrige personoplysninger slettes fra vores medlemssystem.

Vi opbevarer fortsat dit navn, da vi i forbindelse med ansøgningsprocessen har brug for at vide, hvorvidt ansøgeren tidligere er blevet ekskluderet fra partiet.

 

4. Hvad bruger DFU personoplysninger til?

4.1 De personoplysninger, vi indsamler om dig, når du ansøger om medlemskab i DFU, anvendes til den løbende administration af dig som medlem af DFU, herunder oprettelse af medlemskab i vores medlemsdatabase, og udtrække diverse lister og stemmesedler i forbindelse med DFU’s årsmøde. Oplysningerne bruges derudover til at opkræve kontingent og sende informationer om medlemsaktiviteter samt eventuelle øvrige aktiviteter knyttet til dit medlemskab.

 

5. Videregivelse af dine personoplysninger

5.1 DFU kan i visse tilfælde være forpligtet til at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller tredjeparter. Det kan f.eks. være for at kontrollere, at vi overholder gældende lovgivning.

5.2 DFU kan desuden videregive dine kontaktoplysninger, hvis dette er nødvendigt f.eks. i forbindelse med din deltagelse i et DFU-arrangement.

5.3 Som led i foreningens administration benyttes databehandlere, som får overladt relevante persondata.

 

6. Retsgrundlaget for behandlingen

6.1 Foreningens behandling af dine personoplysninger har hjemmel i GDPR artikel 6 eller 9.

6.2 Retsgrundlaget for langt den overvejende del af de personoplysninger, vi behandler, har hjemmel i GDPR artikel 6 (1b). Ifølge denne bestemmelse kan vi behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.

6.3 DFU behandler desuden personoplysninger som følge af en retlig eller kollektiv forpligtelse hertil, jf. GDPR artikel 6 (1c) samt persondataloven.

6.4 DFU kan desuden behandle personoplysninger i medfør af den såkaldte interesseafvejningsregel. jf. GDPR artikel 6 (1f). Vores interesser skal afvejes mod den registreredes interesser, og kan ikke anvendes som grundlag, hvis den registreredes interesser i at undgå behandling vejer tungere end vores interesse i at behandle personoplysningen.

6.5 Hvis DFU behandler såkaldte følsomme personoplysninger om dig som f.eks. dit politiske tilhørsforhold, vil behandlingen have hjemmel i GDPR artikel 9. Retsgrundlaget vil være GDPR artikel 9, stk. 2, litra d om foreningers ret til at behandle nødvendige oplysninger.

 

7. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

7.1 Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores IT-system med begrænset adgang, som kun betjenes af medarbejdere særligt betroet dertil.

7.2 Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som medlem.

 

8. Dine rettigheder

8.1 Du har i medfør af GDPR artikel 15 – artikel 20 en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

8.2 Retten til indsigt

8.2.1 Du har ret til at få DFU’s bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

8.3 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

8.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af DFU uden unødig forsinkelse.

8.4 Retten til sletning af dine personoplysninger

8.4.1 Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af DFU uden unødig forsinkelse, hvis DFU ikke fortsat har en legitim interesse eller en lovgivningsmæssig forpligtelse til at opbevare, herunder behandle, dine personoplysninger.

8.5 Retten til begrænsning af dine personoplysninger

8.5.1 Du har under visse omstændigheder ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

8.6 Retten til indsigelse

8.6.1 Du har under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse mod DFU’s behandling af vores personoplysninger.

8.7 Retten til dataportabilitet (transmission af personoplysninger)

8.7.1 Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 

9. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

9.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 

10. Henvendelse til DFU

10.1 Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos DFU, skal du rette henvendelse til landsformanden på e-mail: mail@dfungdom.dk.

10.2 Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

11. Klage til Datatilsynet

11.1 Hvis du ønsker at klage over DFU’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00 / E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Dansk Folkepartis Ungdom

Senest revideret: Juli 2023
Næste revision: Senest juli 2024