Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DANSK FOLKEPARTIS UNGDOMS LANDSORGANISATION

§ 1. NAVN

stk. 1 Organisationens danske navn er Dansk Folkepartis Ungdom forkortet DFU el. DF Ungdom.

stk. 2 Organisationens internationale navn er Danish People’s Party Youth.

§ 2. HJEMSTED

stk. 1 DFU’s hjemsted er landsformandens bopæl.

§ 3. FORMÅL

stk. 1 Landsorganisationens formål er at være kontaktled for alle organisationens medlemmer, oplyse unge om demokratiet og udbrede kendskabet til DFU’s politiske program. DFU’s fokus er at værne om det danske samfund, de danske borgere og de danske værdier.

stk. 2 Det er DFU’s ambition at øge stemmeprocenten blandt unge, motivere unge til at deltage i den politiske debat samt være et led i samfundsdebatten.

stk. 3 DFU’s Landsorganisation skal træne og motivere dets medlemmer til at udbrede DFU’s politik.

§ 4. MEDLEMMER

stk. 1 Optagelse

 1. Enhver, der tilslutter sig landsorganisationens formål jf. § 3, som er fyldt 12 år og endnu ikke fyldt 30 år, kan søge om optagelse som ordinært medlem af Dansk Folkepartis Ungdoms Landsorganisation.
 2. Det er ikke muligt at søge om medlemskab i en lokalforening. Medlemmet er tilknyttet den lokalforening, som dækker medlemmets bopælskommune.
 3. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra stk. 1, litra b såfremt et medlem ansøger herom. En afgørelse vil lægge vægt på medlemmets tilhørsforhold til den pågældende lokalforening.
 4. Medlemskab godkendes af hovedbestyrelsen, hvorefter man modtager en skriftlig bekræftelse.

stk. 2 Gyldighed

 1. Et medlemskab er først gyldigt, når man har modtaget en skriftlig bekræftelse fra DFU’s Landsorganisation.
 2. Medlemskabet er gyldigt, så længe betingelserne i § 4, stk. 4 er opfyldt.

stk. 3 Støttemedlemskab

 1. Enhver, der tilslutter sig landsorganisationens formål jf. § 3, og som er fyldt 30 år, kan ansøge om støttemedlemskab ved DFU’s Landsorganisation.
 2. Ordinært medlemskab jf. § 4, stk. 1 overgår til støttemedlemskab fra første kalenderår efter medlemmet er fyldt 30 år.

stk. 4 Kontingent

 1.  Alle ordinære medlemmer skal betale medlemskontingent én gang årligt. Kontingentet gælder for det kalenderår, hvori betalingen er registreret. Kontingentet for medlemmer fastsættes på DFU’s årsmøde jf. § 9, stk. 4 og betales til DFU’s Landsorganisation. Kontingentet betales ved brug af girokort udsendt af DFU’s Landsorganisation, eller via Dansk Folkepartis Ungdoms elektroniske betalingssystem på den officielle hjemmeside.
 2. Alle støttemedlemmer skal betale kontingent én gang årligt. Kontingentet gælder for det kalenderår, hvori betalingen er registreret. Kontingentet for støttemedlemmer er 200 kr., og betales til DFU’s Landsorganisation. Kontingentet betales ved brug af girokort udsendt af DFU’s Landsorganisation, eller via Dansk Folkepartis Ungdoms elektroniske betalingssystem på den officielle hjemmeside.

stk. 5 Stemmeret

 1. Alle ordinære medlemmer, der har betalt medlemskontingent for indeværende år samt har været medlem i mindst 14 dage, har stemmeret til DFU’s årsmøde.
 2. Støttemedlemmer har ikke stemmeret til DFU’s årsmøde samt i DFU’s lokalforeninger.

stk. 6 Æresmedlemmer

 1. Årsmødet er bemyndiget til at udpege æresmedlemmer. Hovedbestyrelsen kan indstille æresmedlemmer til DFU’s årsmøde. Ved tildeling af æresmedlemskab kræves det, at mindst 3/4 af de fremmødte ordinære medlemmer tilslutter sig indstillingen. Æresmedlemmer kan kun udpeges til DFU’s Landsorganisation.
 2. Æresmedlemmer har samme rettigheder som et ordinært medlemskab jf. § 4, men betaler ikke kontingent.
 3. Årsmødet er bemyndiget til at fratage et æresmedlemsskab. Hovedbestyrelsen kan indstille til fratagelse af æresmedlemsskab til DFU’s årsmøde. Ved fratagelse af et æresmedlemskab kræves det, at mindst 3/4 af de fremmødte ordinære medlemmer tilslutter sig indstillingen.
 4. Ønsker hovedbestyrelsen at indstille til fratagelse af et æresmedlemskab, kræves der 5 stemmer for.
 5. Fratages et æresmedlemsskab, overgår medlemmet herefter til et medlemskab efter bestemmelserne i § 4, stk. 1 eller § 4, stk. 3.

§ 5. EKSKLUSIONER, SKRIFTLIGE OG MUNDTLIGE ADVARSLER

stk. 1 Mundtlige advarsler

Mundtlige advarsler kan gives af hovedbestyrelsen med 5 stemmer for, hvis et medlems adfærd overtræder landsorganisationens vedtægter eller på anden måde kræves oprettet.

stk. 2 Skriftlige advarsler

Skriftlige advarsler kan gives af hovedbestyrelsen med 5 stemmer for. Skriftlige advarsler gives, hvis et medlems adfærd ikke er blevet oprettet efter en mundtlig advarsel, eller hvis et medlems adfærd står til at skade DFU’s politik og organisation.

stk. 3 Eksklusion

Finder hovedbestyrelsen ikke et medlems adfærd oprettet efter benyttelse af stk. 1 og 2, kan medlemmet ekskluderes, såfremt der er 5 stemmer for i hovedbestyrelsen.

stk. 4 Eksklusion uden advarsel

Hvis der foreligger beviser for, at et medlem aktivt modarbejder organisationen, herunder foreningens formål jf. § 3, kan hovedbestyrelsen ekskludere medlemmet uden advarsel med 5 stemmer for eksklusionen.

§ 6. FORENINGSMYNDIGHEDER

stk. 1 Årsmødet

I alle anliggender er årsmødet organisationens højeste myndighed.

stk. 2 Hovedbestyrelsen

Den daglige ledelse af organisationen varetages af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer.

stk. 3 Udvalg

 1. Hovedbestyrelsen kan vælge at nedsætte en række udvalg, der varetager forskellige områder.
 2. Ansøgning til de nedsatte udvalg finder sted mindst 1 gange om året ud fra et udsendt udvalgskatalog. Kataloget skal sendes ud til ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 senest 14 dage før ansøgningsfristen.
 3. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid nedsætte en række ad-hoc udvalg, hvor stk. 3, litra b ikke er gældende.
 4. Hvert udvalg skal have et udvalgsansvarligt medlem fra hovedbestyrelsen og en udvalgsformand, som vælges af hovedbestyrelsen inden første udvalgsmøde.
 5. Udvalgsmedlemmerne bliver valgt af hovedbestyrelsen ud fra de indkomne ansøgninger inden for tidsfristen.

§ 7. LANDSORGANISATIONENS LOKALFORENINGER

stk. 1 Gyldighed af lokalforeninger

Lokalforening kan man kun være under DFU’s Landsorganisation, såfremt hovedbestyrelsen har godkendt det.

stk. 2 Stiftende generalforsamling i nye lokalforeninger

Indkaldelse til stiftende generalforsamling indeholdende dagsorden og forslag til vedtægter skal fremsendes pr. brev eller mail til medlemmer jf. § 4, stk. 1 med mindst 14 dages varsel.

stk. 3 Den stiftende generalforsamlings dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Orientering fra et hovedbestyrelsesmedlem om generalforsamlingen
 5. Godkendelse af vedtægter
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse samt suppleanter
 8. Eventuelt

stk. 4 Lokalforeningernes ansvar

 1. Lokalforeningernes formål er at være lokalforening under DFU’s Landsorganisation og understøtte DFU’s formål jf. § 3, herunder at udbrede DFU’s holdninger og styrke organisationen lokalt.
 2. Det er lokalforeningernes ansvar at afholde kontinuerlige formålsbestemte aktiviteter jf. stk. 6 for lokalforeningernes tilknyttede medlemmer.

stk. 5 Landsorganisationens tilskud til lokalforeningerne

 1. Lokalforeningerne modtager hvert år 75 kr. pr. medlem tilknyttet lokalforeningen.
 2. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid vælge at give flere tilskud.

stk. 6 Lokalforeningernes aktiviteter

 1. Lokalforeningerne skal afholde et minimumsantal af aktiviteter, som bestemmes af hovedbestyrelsen. Lokalforeningernes aktiviteter noteres i en aktivitetsrapport efter afholdelsen.
 2. Lokalforeningen skal indsende aktivitetsrapporten i udfyldt stand inden udgangen af hvert kvartal til DFU’s Landsorganisation.
 3. Det er DFU’s Landsorganisations revisor samt hovedbestyrelsen, der kan afgøre om en lokalforening er aktiv eller passiv.

§ 8 HOVEDBESTYRELSENS KOMPETENCER OVERFOR LOKALFORENINGERNE

stk. 1 Hovedbestyrelsens adgang til lokalforeningerne

Hovedbestyrelsen kan kræve udleveret enhver skriftlig oplysning af interesse for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsesmedlemmer har adgang til enhver aktivitet og enhver generalforsamling i lokalforeningerne under DFU’s Landsorganisation.

stk. 2 Lokalforeningernes ekstraordinære generalforsamling

Hvis lokalforeningen ikke overholder sine forpligtelser jf. § 7, kan landsorganisationen skriftligt kræve, at lokalforeningen skal indkalde og afholde ekstraordinær generalforsamling inden for 30 dage.

stk. 3 Hovedbestyrelsens indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 1. Såfremt lokalforeningen ikke indkalder til en ekstraordinær generalforsamling jf. stk. 2 inden for 7 dage efter skriftligt krav, kan hovedbestyrelsen indkalde til generalforsamlingen på vegne af lokalforeningen.
 2. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling i lokalforeninger, hvor den lokale bestyrelse består af 3 eller færre medlemmer, inklusiv suppleanter.

§ 9. ORDINÆRT ÅRSMØDE

stk. 1 Indkaldelse

 1. Indkaldelse indeholdende dato til det ordinære årsmøde fremsendes digitalt til ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 med mindst 30 dages.
 2. Indkaldelse til det ordinære årsmøde indeholdende dagsorden fremsendes digitalt til ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 med mindst 14 dages varsel.
 3. Indkomne forslag samt det reviderede regnskab fremsendes digitalt til ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 med mindst 14 dages varsel.

stk. 2 Afholdelse

 1. Det ordinære årsmøde skal afholdes i årets andet kvartal.
 2. Det ordinære årsmøde afholdes, så vidt muligt, i lige år øst for Storebælt og i ulige år vest for Storebælt.

stk. 3 Stemmeret

Stemmeretten på årsmødet er fastsat efter bestemmelserne i § 12.

stk. 4 Årsmødets dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent(er)
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Hovedbestyrelsens beretning forelægges til godkendelse
 5. Afsendelse af telegram til Hendes Majestæt Dronningen 
 6. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse og budgettet for indeværende år til orientering
 7. Behandling af indkomne forslag til vedtægterne
 8. Fastsættelse af kontingent for medlemmer
 9. Valg af landsformand
 10. Valg af 6 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter
 11. Behandling af indkomne forslag jf. § 11
 12. Valg af intern revisor
 13. Valg af ekstern revisor
 14. Eventuelt

stk. 5 Dirigent

 1. Årsmødet ledes af en eller flere dirigenter, hvis opgave er at lede årsmødet, og afgøre alle tvivlsspørgsmål om sagers behandling.
 2. Dirigenten/-erne indstilles af hovedbestyrelsen og skal godkendes af årsmødet som det første punkt til behandling.
 3. Dirigenten/-erne kan afsættes af årsmødet ved simpelt flertal, hvorefter årsmødet skal vælge ny(e) under landsformandens ledelse.

stk. 6 Referent og referat

 1. Referenten indstilles af hovedbestyrelsen og skal godkendes af årsmødet.
 2. Referenten kan afsættes af årsmødet ved simpelt flertal, hvorefter årsmødet skal vælge en ny referent.
 3. Referatet skal som minimum være et beslutningsreferat. Ved debatter sammenskrives en opsummering af hændelsen uden personoplysninger. Ved personvalg indskrives kandidaterne ved fuldt navn.
 4. Referatet skal underskrives af dirigenten/-erne, referenten og hovedbestyrelsen senest 14 dage efter årsmødets afholdelse.
 5. Referatet udsendes digitalt til organisationens ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 efter godkendelse af referatet jf. litra d.
 6. Årsmødet skal dokumenteres ved referat.

stk. 7 Afstemning

Afstemninger foretages efter bestemmelserne i § 12 og § 16.

stk. 8 Undtagelsestilfælde

 1. Stk. 1 og 2 kan fraviges i situationer, hvor afholdelse af årsmødet ikke er mulig pga. force majeure.
 2. Hovedbestyrelsen kan i tilfælde af litra a, vælge af afholde årsmødet digitalt og indkalde jf. stk. 1 og fravige stk. 2.

stk. 9 Telegram til Hendes Majestæt Dronningen 

I anledningen af DFU’s ordinære årsmøde skal der på årsmødet afsendes et telegram til Hendes Majestæt Dronningen, hvori der redegøres for foreningens virke og Hendes Majestæt Dronningen ønskes et fortsat godt år.

 

§ 10. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE

stk. 1 Ekstraordinært årsmøde

 1. Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af hovedbestyrelsen med angivelse af dagsorden.
 2. På skriftligt forlangende af 1/4 af organisationens ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1, skal hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært årsmøde med den af medlemmerne udarbejdede dagsorden.
 3. Det ekstraordinære årsmøde skal være afholdt inden 30 dage fra kravets fremsættelse jf. litra b.

stk. 2 Indvarsling til ekstraordinært årsmøde

 1. Indvarsling til ekstraordinært årsmøde skal med mindst 14 dages varsel digitalt til ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 vedlagt dagsorden samt forslag til behandling.
 2. I øvrigt gælder samme regler som nævnt i § 9, stk. 3, 5, 6 og 7.

§ 11. INDKOMNE FORSLAG TIL ÅRSMØDETS GODKENDELSE

stk. 1 Indkomne forslag

 1. Ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 kan indsende forslag til behandling på DFU’s årsmøde.
 2. Indkomne forslag skal fremsendes til DFU’s officielle mail senest 21 dage før årsmødedagen.

stk. 2 Taleret til indkomne forslag

Alle medlemmer jf. § 4 har taleret ved behandling af indkomne forslag til DFU’s årsmøde.

stk. 3 Grammatiske fejl

Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at rette stavefejl, grammatiske fejl og korrektur fejl i tekster, men må ikke ændre i ordlydens betydning.

§ 12. AFSTEMNINGER

stk. 1 Stemmeret

Medlemmer, der opfylder betingelserne i § 4, stk. 5, har stemmeret til DFU’s Landsorganisation og lokalforeningerne under DFU’s Landsorganisation.

stk. 2 Afstemningsmetoder

Afstemninger i DFU’s Landsorganisation samt i lokalforeninger under DFU’s Landsorganisation foretages ved håndsoprækning, medmindre et medlem ønsker skriftlig afstemning og dirigenterne finder dette formålstjenligt. Afstemning om personvalg følger bestemmelserne i stk. 5.

stk. 3 Flertal ved afstemninger

Afstemninger afgøres efter simpelt flertal, såfremt der ikke er tale om bestemmelserne i stk. 6, litra a og § 16.

stk. 4 Procedure ved lige afstemninger ved håndsoprækning

Såfremt der er tvivl om flertallet ved håndsoprækning, tages afstemningen om. Er der fortsat tvivl, foretages der skriftlig afstemning. Er den skriftlige afstemning også lige, vil forslaget blive forkastet.

stk. 5 Procedure ved personvalg

 1. Der skal afgives 6 stemmer til valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.
 2. Der skal afgives 2 stemmer til valg af hovedbestyrelsessuppleanter.
 3. Personvalg afgøres altid ved skriftlig afstemning. Er en skriftlig afstemnings udfald lige, foretages der omvalg. Såfremt omvalgets udfald fortsat er lige, trækkes der lod efter dirigentens anvisning.

stk. 6 Procedure ved det politiske program

 1. Forslag til det politiske program vedtages med 2/3 flertal af årsmødets deltagere.
 2. Forslag til årets arbejdsprogram må ikke være i direkte modstrid med det politiske program.

§ 13. HOVEDBESTYRELSENS ADMINISTRATIVE VIRKE

stk. 1 Hovedbestyrelsesmøder

Formanden foranlediger indkaldelse til hovedbestyrelsesmøder. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. 3 hovedbestyrelsesmedlemmer kan begære et hovedbestyrelsesmøde afholdt med angiven dagsorden. Suppleanter kan deltage i hovedbestyrelsesmøder, såfremt hovedbestyrelsen beslutter det.

stk. 2 Afstemninger i hovedbestyrelsen

Afstemninger i hovedbestyrelsen foretages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Suppleanter har ingen stemmeret.

stk. 3 Konstituerende hovedbestyrelsesmøde

Det konstituerende hovedbestyrelsesmøde skal være afholdt senest 14 dage efter DFU’s årsmøde.

stk. 4 Dagsorden til det konstituerende møde skal som minimum indeholde:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse og underskrift af referat fra årsmødet
 3. Valg af referent
 4. Konstituering
 5. Prokura
 6. Forretningsorden
 7. Eventuelt

stk. 5 Dagsorden til hovedbestyrelsens møder jf. stk. 1 skal som minimum indeholde:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse og underskrift af referat
 3. Meddelelser
 4. Budgetkontrol
 5. Medlemsstatus
 6. Status fra udvalg
 7. Eventuelt

stk. 6 Hovedbestyrelses arbejdsopgaver

Hovedbestyrelsen har det fulde ansvar for organisationens daglige virke mellem årsmøderne og er landsorganisationens ansigt udadtil. Det er hovedbestyrelsens ansvar; at foreningen drives ansvarligt jf. disse vedtægter.

§ 14. TEGNING OG PROKURA

Organisationen tegnes af den samlede hovedbestyrelse, som kan meddele prokura til enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte.

§ 15. ØKONOMI OG REGNSKAB

stk. 1 Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

stk. 2 Forpligtelser

For organisationens forpligtelser hæfter alene organisationens egne midler og ingen af dens medlemmer.

Ingen del af organisationens eventuelle overskud kan anvendes til udbytte til medlemmerne.

DFU’s Landsorganisation kan stifte gæld ved køb af fast ejendom.

stk. 3 Revision

De på årsmødet valgte revisorer reviderer årsregnskabet og kan til enhver tid foretage uanmeldt revision og kasseeftersyn. Der føres en revisionsprotokol, hvori revisorernes bemærkninger indføres. Protokollen skal underskrives af revisorerne og forelægges hovedbestyrelsen ved førstkommende hovedbestyrelsesmøde til underskrift af denne.

§ 16. ÆNDRINGER I VEDTÆGTER, FORMÅL OG OPLØSNING

stk. 1 Vedtægter

Vedtægtsændringer, der ikke berører § 3 og § 16, kan vedtages ved, at 2/3 af de fremmødte ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 afgiver gyldig stemme for forslaget.

stk. 2 Formål

Til beslutning om ændring af landsorganisationens formål jf. § 3 kræves det, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer afgiver gyldig stemmeseddel for forslaget, og at mindst 1/2 af stemmeberettigede medlemmer jf. § 4, stk. 1 er fremmødt. Er der ikke fremmødt mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer, kan der indkaldes til et nyt ekstraordinært årsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer for forslaget. Det nye ekstraordinære årsmøde skal indkaldes med 14 dages og højst 2 måneders mellemrum.

stk. 3 Paragraf 16

Til beslutning om ændring af § 16 kræves det, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer afgiver gyldig stemmeseddel for forslaget, og at mindst 1/2 af stemmeberettigede medlemmer jf. § 4, stk. 1 er fremmødt. Er der ikke fremmødt mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer, kan der indkaldes til et nyt ekstraordinært årsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer for forslaget. Det nye ekstraordinære årsmøde skal indkaldes med 14 dages og højst 2 måneders mellemrum.

stk. 4 Opløsning

Ved forslag om opløsning af organisationen kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer afgiver gyldig stemmeseddel for forslaget på 2 på hinanden afholdte generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum. I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle midler overføres til Dansk Folkeparti eller overgives til almennyttige formål.

§ 17. FORTOLKNING AF DISSE VEDTÆGTER

Ved tvivlsspørgsmål omkring disse vedtægter afgør hovedbestyrelsen den korrekte fortolkning.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. december 1995.

Således vedtaget på det ekstraordinære årsmøde den 27. december 1996.

§ 6, stk. 1 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 8. marts 2008.

§ 4, stk. 4, § 4, stk. 5, § 5, stk. 2, § 6, stk. 4, § 8, stk. 1 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 1. februar 2014.

§ 6, stk. 7 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 1. februar 2014.

§ 10, stk. 7 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 1. februar 2014.

§ 1, stk. 1 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 7. februar 2015.

§ 4, stk. 5, § 9, stk. 1, 2 og 3 samt § 12, stk. 1 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 30. marts 2019.

§ 1, stk. 1, § 6, stk. 3, § 7, stk. 2, § 9, stk. 1, 5, 6 og 7, § 10, stk. 2, § 11, stk. 1, 2 og 3 samt § 12, stk. 2, 3, 5 og 6 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 15. maj 2021.

§9, stk. 4 & stk. 9 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 15. maj 2022.