Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DANSK FOLKEPARTIS UNGDOMS LANDSORGANISATION

§ 1. NAVN

Organisationens navn er Dansk Folkepartis Ungdoms landsorganisation forkortet DFU el. DF Ungdom.

§ 2. HJEMSTED

DFU’s hjemsted er dets sekretariatet.

§ 3. FORMÅL

Landsorganisationens formål er at oplyse unge om DFU’s politiske program, være kritiske men loyale over for Dansk Folkeparti, motivere unge til at deltage i den politiske debat, samt virke som kontaktled for alle organisationens medlemmer.

§ 4. MEDLEMMER

stk. 1. Optagelse

Enhver, der tilslutter sig ovennævnte formål, kan søge om optagelse som medlem. Medlemskab godkendes af hovedbestyrelsen. Man kan ikke være medlem af en DFU lokalforening uden at være medlem af landsorganisationen.

stk. 2. Kontingent

Der betales et medlemskontingent en gang årligt. Kontingentet gælder for det år, det er betalt.

stk. 3. Stemmeret

Alle, der har betalt medlemskontingent for indeværende år, har stemmeret til organisationen.

stk. 4. Eksklusion

Hvis et medlem bevisligt modarbejder organisationen eller ikke overholder organisationens vedtægter, kan han/hun af hovedbestyrelsen ekskluderes med 5 stemmer for eksklusionen.

Stk. 5. Æresmedlemmer

Årsmødet er bemyndiget til at udpege æresmedlemmer. Dette sker efter indstilling fra hovedbestyrelsen. Til beslutning om tildeling af æresmedlemskab kræves, at mindst 75 % af de fremmødte medlemmer afgiver deres stemme for forslaget.

Æresmedlemmer har samme rettigheder som andre medlemmer, men betaler ikke kontingent. Et æresmedlem kan fratages sit æresmedlemskab af hovedbestyrelsen hvis 5 medlemmer stemmer for dette. Fratages et æresmedlemsskab overgår medlemmet herefter til almindelig medlemsstatus. Kriterier der berettiger æresmedlemskab, er baseret på et skøn af årsmødet jf. de gælder forskrifter i 4, stk. 5, afsnit 1.

§ 5. FORENINGSMYNDIGHEDER

Stk. 1. Årsmødet

I alle anliggender er årsmødet organisationens højeste myndighed.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen

Den daglige ledelse af organisationen varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer.

§ 6. ORDINÆRT ÅRSMØDE

stk. 1. Indvarsling

Indkaldelse til det årlige årsmøde, indeholdende dagsorden, indkomne forslag, fremsendes pr. brev til med­lemmerne med mindst l4 dages varsel. Det årlige årsmøde afholdes i årets første kvartal.

stk. 2. Stemmeret

Alle, der har betalt medlemskontingent for indeværende år, har stemmeret på årsmødet.

stk. 3. Dirigent

Årsmødet ledes af en eller flere dirigenter, der afgør alle spørgsmål om sagers behandling. Dirigenterne kan afsættes af forsamlingens flertal, hvorefter forsamlingen skal vælge nye under hovedbestyrelsens ledelse.

stk. 4. Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigenter.

2. Valg af referent og stemmetællere.

3. Hovedbestyrelsens beretning forelægges til godkendelse.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5. Indkomne forslag til årsmødets behandling.

6. Budget og arbejdsplan for det kommende år.

7. Valg af landsformand.

8. Valg af 6 hovedbestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter.

9. Valg af intern revisor, bestyrelsen vælger evt. ekstern revisor

10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være hovedbe­styrelsen i hænde senest 15. januar.

stk. 5. Protokol

Over det på årsmødet foretagne føres protokol, der underskrives af dirigenter og referenter.

stk. 6. Afstemning

Afstemninger fortages med simpel flertal.

stk. 7. Hilsen til kongehuset

Der skal sendes et telegram til kongehuset med en hilsen fra årsmødet, for at vise vor ufravigelige støtte, dybe respekt og stolthed over verdens ældste og bedste monarki.

§ 7. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE

stk. 1. Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af hovedbestyrelsen med angivelse af dagsorden. På skriftlig forlangende fra mindst 1/3 af organisationens stemme­berettigede medlemmer, skal hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordi­nær årsmøde med den af med­lemmerne udarbejdede dagsorden. Det ekstraordinære årsmøde skal være afholdt inden 3o dage fra kravets fremsættelse.

stk. 2. Indvarsling til ekstraordinært årsmøde

Indvarsling til ekstraordinært årsmøde sker med mindst 14 dages varsel pr. brev til medlemmerne vedlagt dagsorden samt forslag til behandling. I øvrigt gælder de samme regler som nævnt under § 6. Ordinært årsmøde.

§ 8. HOVEDBESTYRELSENS ADMINISTRATIVE VIRKE

stk. 1. Hovedbestyrelsesmøder

Formanden foranlediger indkaldelse til hovedbestyrelsesmøder. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen dog mindst 4 medlemmer er til stede. Afstemninger i hovedbestyrelsen foretages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret. 3 af hovedbestyrelsens medlemmer kan begære afholdt møde med angiven dagsorden. Hovedbestyrelsesmødet, der afholdes efter årsmødet, skal være afholdt senest 3 uger efter årsmødet og mindst indeholde følgende punkter på dagsordenen: a. konstituering, b. prokura, c. forretningsorden.

stk. 2. Hovedbestyrelses arbejdsopgaver

Hovedbestyrelsen har det fulde ansvar for organisationens daglige virke. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg, evt. med deltagelse af personer uden for medlemskredsen.

§ 9. TEGNING OG PROKURA

Organisationen tegnes af den samlede hovedbestyrelse, som kan meddele prokura til enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte. Dog skal årsmødet godkende køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

§ 10. ØKONOMI OG REGNSKAB

stk. 1. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

stk. 2. Forpligtelser

For organisationens forpligtelser hæfter alene organisationens egne midler og ingen af dens medlemmer. Ingen del af organisationens eventuelle overskud kan anvendes til udbytte til medlemmerne. Dog kan organisationen stifte gæld.

stk. 3. Revision

De på årsmødet valgte revisorer reviderer årsregn­skabet og kan til enhver tid foretage uanmeldt revision og kasseeftersyn. Der føres en revisions­proto­kol, hvori revisorernes bemærkninger indføres. Protokollen underskrives af revisorerne og forelægges hovedbestyrelsen ved førstkommende hovedbestyrelsesmøde til underskrift.

§ 11. ÆNDRINGER I VEDTÆGTER, FORMÅL OG OPLØSNING.

stk. 1. Vedtægter

Vedtægtsændringer, der ikke berører § 3 og § 11 om organisationens formål og opløsning, kan vedtages ved at 2/3 af de fremmødte medlemmer afgivne gyldig stemmeseddel for forslaget.

stk. 2. Formål

Til beslutning om ændring af organisationens formål kræves, at mindst 75% af de fremmødte medlemmer afgiver gyldig stemmeseddel for forslaget, og at mindst 5o% af stemmeberettigede medlemmer er fremmødt. Er der ikke fremmødt mindst 5o% af de stemmeberettigede med­lemmer, kan der indkaldes til et nyt ekstraordinær årsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 75% af de fremmødte medlemmers stemmer for for­slaget. Det nye årsmøde skal indkaldes med l4 dages og højest 2 måneders mellemrum.

stk. 3. Opløsning

Ved forslag om opløsning af organisationen kræves, at mindst 75% af de fremmødte medlemmer afgiver gyldig stemmeseddel for forslaget på 2 på hinanden afholdte generalforsamlinger med mindst 14 dages og højest 2 måneders mellemrum. I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle midler overføres til Dansk Folkeparti, eller overgives til almennyttige formål.

§ 12. IKRAFTTRÆDELSE

Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. december l995.

Således vedtaget på det ekstraordinære årsmøde den 27. december l996.

§ 6, stk. 1 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 8. marts 2008.

§ 4, stk. 4, § 4, stk. 5, § 5, stk. 2, § 6, stk. 4, § 8, stk. 1 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 1. februar 2014.

§ 6, stk. 7 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 1. februar 2014.

§ 10, stk. 7 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 1. februar 2014.

§ 1, stk. 1 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 7. februar 2015.