Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DANSK FOLKEPARTIS UNGDOMS LANDSORGANISATION

§ 1. NAVN

stk. 1.

Organisationens navn er Dansk Folkepartis Ungdoms landsorganisation forkortet DFU.

stk. 2. 

Organisationens internationale navn er Danish People's Party Youth.

§ 2. HJEMSTED

stk. 1.

DFU’s hjemsted er landsformandens bopæl.

§ 3. FORMÅL

stk. 1.

Landsorganisationens formål er at være kontaktled for alle organisationens medlemmer, oplyse unge om demokratiet og udbrede kendskabet til DFU's politiske program. DFU's fokus er at værne om det danske samfund, de danske borgere og de danske værdier

stk. 2. 

Det er DFU's ambition at øge stemmeprocenten blandt unge, motivere unge til at deltage i den politiske debat samt være et led i samfundsdebatten.

stk. 3.

DFU's landsorganisation skal træne og motivere dets medlemmer til at udbrede DFU's politik.

§ 4. MEDLEMMER

stk. 1. Optagelse

a. Enhver, der tilslutter sig landsorganisationens formål jf. § 3som er fyldt 12 år og endnu ikke fyldt 30 år, kan søge om optagelse som ordinært medlem af Dansk Folkepartis Ungdoms landsorganisation.

b. Det er ikke muligt at søge om medlemskab i en lokalforening. Medlemmet er tilknyttet den lokalforening, som dækker medlemmets bopælskommune.

c. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra stk. 1, litra b såfremt et medlem ansøger herom. En afgørelse vil lægge vægt på medlemmets tilhørsforhold til den pågældende lokalforening.

d. Medlemskab godkendes af hovedbestyrelsen, hvorefter man modtager en skriftlig bekræftelse.

stk. 2. Gyldighed

a. Et medlemskab er først gyldigt, når man har modtaget en skriftlig bekræftelse fra DFU's landsorganisation.

b. Medlemskabet er gyldigt, så længe betingelserne i § 4, stk. 4 er opfyldt.

stk. 3. Støttemedlemskab

a. Enhver, der tilslutter sig landsorganisationens formål jf. § 3, og som er fyldt 30 år, kan ansøge om støttemedlemskab ved DFU's landsorganisation.

b. Ordinært medlemskab jf. § 4, stk. 1 overgår til støttemedlemskab fra første kalenderår efter medlemmet er fyldt 30 år.

stk. 4. Kontigent

a. Alle ordinære medlemmer skal betale medlemskontigent én gang årligt. Kontingentet gælder for det kalenderår, hvori betalingen er registreret. Kontingentet for medlemmer fastsættes på DFU's årsmøde jf. § 9, stk. 4 og betales til DFU's landsorganisation. Kontingentet betales ved brug af girokort udsendt af DFU's landsorganisation, eller via Dansk Folkepartis Ungdoms elektroniske betalingssystem på den officielle hjemmeside.

b. Alle støttemedlemmer skal betale kontingent én gang årligt. Kontingentet gælder for det kalenderår, hvori betalingen er registreret. Kontingentet for støttemedlemmer er 200 kr., af DFU's landsorganisation eller via Dansk Folkepartis Ungdoms elektroniske betalingssystem på den officielle hjemmeside.

stk. 5. Stemmeret

a. Alle ordinære medlemmer, der har betalt medlemskontingent for det indeværende år samt har været medlem i 14 dage, har stemmeret til DFU's årsmøde.

b. Støttemedlemmer har ikke stemmeret til DFU's årsmøde samt i DFU's lokalforeninger.

stk. 6. Æresmedlemmer

a. Årsmødet er bemyndiget til at udpege æresmedlemmer. Hovedbestyrelsen kan indstille æresmedlemmer til DFU's årsmøde. Ved tildelingen af æresmedlemskab kræves det, at mindst 3/4 af de fremmødte ordinære medlemmer tilslutter sig indstillingen. Æresmedlemmer kan kun udpeges til DFU's landsorganisation.

b. Æresmedlemmer har samme rettigheder som et ordinært medlemskab jf. § 4, men betaler ikke kontingent.

c. Årsmødet er bemyndiget til at fratage et æresmedlemskab. Hovedbestyrelsen kan indstille til fratagelse af æresmedlemskab til DFU's årsmøde. Ved fratagelse af et æresmedlemskab kræves det, at mindst 3/4 af de fremmødte ordinære medlemmer tilslutter sig indstillingen.

d. Ønsker hovedbestyrelsen at til fratagelse af et æresmedlemskab, kræves der 5 stemmer for.

e. Fratages et æresmedlemskab, overgår medlemmer herefter til et medlemskab efter bestemmelserne i § 4, stk. 1 eller § 4, stk 3.

§ 5. Eksklusioner

Stk. 1 Mundtlige advarsler

Mundtlige advarsler kan gives af hovedsbestyrelsen med 5 stemmer for, hvis et medlems adfærd overtræder landsorganisationens vedtægter eller på anden måde kræves oprettet.

Stk. 2 Skriftlige advarsler

Skriftlige advarsler kan gives af hovedbestyrelsen med 5 stemmer for. Skriftlige advarsler gives, hvis et medlems adfærd ikke er blevet oprettet efter en mundtlig advarsel, eller hvis et medlems adfærd står til at skade DFU's politik og organisation.

Stk. 3 Eksklusion 

Finder hovedbestyrelsen ikke et medlems adfærd oprettet efter benyttelse af stk. 1 og 2, kan medlemmet ekskluderes, såfremt der er 5 stemmer for i hovedbestyrelsen.

Stk. 4 Eksklusion uden advarsel

Hvis der foreligger beviser for, at et medlem aktivt modarbejder organisationen, herunder foreningens formål jf.§3, kan hovedbestyrelsen ekskludere medlemmet uden advarsel med 5 stemmer for eksklusionen.

§ 6. Foreningsmyndigheder

Stk. 1. Årsmødet

I alle anliggender er årsmødet organisationens højeste myndighed.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen

Den daglige ledelse af organisationen varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Stk. 3.

a. Hovedbestyrelsen kan vælge at nedsætte en række udvalg, der varetager forskellige områder.

b. Ansøgning til nedsatte udvalg finder sted inden udgangen af 2. og 4. kvartal ud fra et udsendt udvalgskatalog. Kataloget skal indeholde en beskrivelse af udvalgene samt deres formålsparagraffer og skal sendes ud til ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 senest 14 dage før ansøgningsfristen.

c. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid nedsætte ad-hoc udvalg, hvor stk. 4, litra b ikke er gældende.

d. Hvert udvalg skal have et udvalgsansvarligt medlem fra hovedbestyrelsen og en udvalgsformand, som vælges af hovedbestyrelsen inden første udvalgsmøde.

e. Udvalgsmedlemmer bliver valgt af hovedbestyrelsen ud fra indkomne ansøgninger inden for tidsfristen.

f. Alle udvalgets medlemmer skal følge paragraffer som er beskrevet i udvalgskataloget jf. stk. 4, litra b.

g. Udvalgsmedlemmer, der ikke opfylder udvalgets paragraffer, jf. stk. 2, litra f og deltager aktivt i udvalgsarbejdet, kan på hovedbestyrelsens foranledning blive frataget deres udvalgspost.

§ 7. Landsorganisationens lokalforeninger

stk. 1. Gyldighed af lokalforeninger

Lokalforening kan man være under DFU's landsorganisation, såfremt hovedbestyrelsen har godkendt det.

stk. 2. Stiftende generalforsamling i nye lokalforeninger

Indkaldelse til stiftende generalforsamling indeholdende dagsorden og forslag til vedtægter skal fremsendes pr. brev til medlemmer jf. § 4, stk. 1 med mindst 14 dages varsel.

stk. 3. 

Den stiftende generalforsamlings dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Orientering fra et hovedbestyrelsesmedlem om generalforsamlingen
  5. Godkendelse af vedtægter
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelse samt suppleanter
  8. Eventuelt

stk. 4. Lokalforeningernes ansvar

a. Lokalforeningernes formål er at være lokalforening under DFU's landsorganisation og understøtte DFU's formål jf. § 3, herunder at udbrede DFU's holdninger og styrke organisationen lokalt.

b. Det er lokalforeningernes ansvar at afholde kontinuerlige formålsbestemte aktiviteter jf. stk. 6 for lokalforeningernes tilknyttede medlemmer.

stk. 5. Landsorganisationens tilskud til lokalforeningerne

a. Lokalforeningen modtager hvert år 75 kr. pr. medlem tilknyttet lokalforeningen.

b. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid vælge at give flere tilskud.

stk. 6. Lokalforeningernes aktiviteter 

a. Lokalforeningerne skal afholde et minimumsantal af aktiviteter, som bestemmes af hovedbestyrelsen. Lokalforeningernes aktiviteter noteres i en aktivitetsrapport efter afholdelsen.

b. Lokalforeningen skal indsende aktivitetsrapporten i udfyldt stand inden udgangen af hvert kvartal til DFU's landsorganisation.

c. Det er DFU's landsorganisations revisor samt hovedbestyrelsen, der kan afgøre om en lokalforening er aktiv eller passiv.

§ 8. Hovedbestyrelsens kompetencer overfor lokalforeningerne

stk. 1. Hovedbestyrelsens adgang til lokalforeningerne

Hovedbestyrelsen kan kræve udleveret enhver skriftlig oplysning af interesse for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsesmedlemmer har adgang til enhver aktivitet og enhver generalforsamling i lokalforeningerne under DFU's landsorganisation.

stk. 2. Lokalforeningernes ekstraordinære generalforsamling

Hvis lokalforeningen ikke overhoveder sine forpligtelser jf. § 7, kan landsorganisationen skriftligt kræve, at lokalforeningen skal indkalde og afholde ekstraordinær generalforsamling indenfor 30 dage.

stk. 3. Hovedbestyrelsens indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

a.  Såfremt lokalforeningen ikke indkalder til ekstraordinær generalforsamling jf. stk. 2 inden for 7 dage efter skrifligt krav, kan hovedbestyrelsen indkalde til generalforsamling på vegne af lokalforeningen.

b. Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling i lokalforeninger, hvor den lokale bestyrelse består af 3 eller færre medlemmer, inklusiv suppleanter.

§ 9. ORDINÆRT ÅRSMØDE

stk. 1. Indkaldelse

a.  Indkaldelse til det ordinære årsmøde fremsendes pr. mail til ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 med mindst 60 dages varsel.

b. Indkaldelse til det ordinære årsmøde indeholde dagsorden fremsendes pr. brev til ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 med mindst 14 dages varsel.

c. Indkomne forslag samt det reviderede regnskab fremsendes pr. mail til ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 med mindst 14 dages varsel.

stk. 2. Afholdelse

a. Det ordinære årsmøde skal afholdes senest i årets andet kvartal.

b. Det ordinære årsmøde afholdes, så vidt muligt, i lige år øst for Storebælt og i ulige år vest for Storebælt.

stk. 3. Stemmeret

Stemmeretten på årsmødet er fastsat efter bestemmelserne i § 12.

stk. 4. Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent(er)

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Hovedbestyrelsens beretning forelægges til godkendelse

5. Det reviderede regnskab og budget for indeværende år forelægges til godkendelse

6. Behandling af indkomne vedtægtsændringsforslag

7. Fastlæggelse af kontingent for medlemmer

8. Valg af landsformand

9. Valg af 6 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 3 suppleanter

10. Behandling af indkomne forslag jf. § 11

11. Valg af intern revisor

12. Valg af ekstern revisor

13. Eventuelt

stk. 5. Dirigent

a. Årsmødet ledes af en eller flere dirigenter, hvis opgave er at lede årsmødet og afgøre alle tvivlsspørgsmål om sagernes behandling.

b. Dirigenten/-erne indstilles af hovedbestyrelsen og skal godkendes af årsmødet som det første punkt til behandling.

c. Dirigenten/-erne kan afsættes af årsmødet ved simpelt flertal, hvorefter årsmødet skal vælge ny(e) under landsformandens ledelse.

d. Dirigenten/-erne kan ikke være medlem jf. § 4, stk. 1.

stk. 6. Referent og referat

a. Referenten indstilles af hovedbestyrelsen og skal godkendes af årsmødet.

b. Referenten kan afsættes af årsmødet ved simpelt flertal, hvorefter årsmødet skal vælge en ny referent.

c. Referatet skal som minimum være et beslutningsreferat. Alle talere skal indskrives ved medlemsnummer. Ved personvalg indskrives kandidaterne ved fuldt navn samt medlemsnummer.

d. Referatet skal underskrives af dirigenten/-erne, referenten og hovedbestyrelsen senest 14 dage efter årsmødets afholdelse.

e. Referatet udsendes pr. mail til organisationens ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 efter godkendelse af referatet jf. litra d.

f. Årsmødet skal dokumenteres ved referat og hændelser videofilmes.

stk. 7. Afstemning

Afstemninger foretages efter bestemmelserne i § 12 og § 16.

§ 10. Ekstraordinært årsmøde

stk. 1. Ekstraordinært årsmøde

a.  Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af hovedbestyrelsen med angivelse af dagsorden.

b. På skriftlig forlangende af 1/4 af organisationens ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1, skal hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært årsmøde med den af medlemmerne udarbejdede dagsorden.

c. Det ekstraordinære årsmøde skal være afholdt inden 30 dage fra kravets fremsættelse jf. litra b.

stk. 2.Indvarsling til ekstraordinært årsmøde 

a. Indvarsling til ekstraordinært årsmøde sker med 14 dages varsel pr. brev til ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 vedlagt dagsorden samt forslag til behandling.

b. I øvrigt gælder samme regler som nævnt i § 9, stk. 3, 5, 6 og 7.

§ 11. Indkomne forslag til årsmødets godkendelse

stk. 1 Inkomne forslag

Ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 kan indsende forslag til behandling på DFU's årsmøde.

stk. 2 Indsending af indkomne forslag

Indkomne forslag skal sendes til DFU's officielle mail senest 21 dage før DFU's årsmøde.

stk. 3 Taleret til indkomne forslag 

Alle medlemmer jf. § 4 har taleret ved behandling af indkomne forslag til DFU's årsmøde.

§ 12. Afstemninger 

stk. 1. Stemmeret 

Medlemmer, der opfylder betingelserne i § 4, stk. 5, har stemmeret til DFU's landsorganisation og lokalforeningerne under DFU's landsorganisation.

stk. 2. Afstemningsmetoder

Afstemninger i DFU's landsorganisation samt i lokalforeningerne under DFU's landsorganisation foretages ved håndsoprækning, medmindre et medlem har krævet skriftlig afstemning. Afstemning om personvalg følger bestemmelserne i stk. 5.

stk. 3. Flertal ved afstemninger

Afstemninger afgøres efter simpelt flertal, såfremt der ikke er tale om bestemmelserne i § 16.

stk. 4. Procedure ved lige afstemninger ved håndsoprækning

Såfremt der er tvivl om flertallet ved håndsoprækning, tages afstemningen om. Er der fortsat tvivl, foretages der skriftlig afstemning. Er den skriftlige afstemning også lige, vil forslaget blive forkastet.

stk. 5. Procedure ved personvalg 

Personvalg afholdes altid ved skriftlig afstemning. Er en skriftlig afstemnings udfald lige, foretages der omvalg. Såfremt omvalgets udfald fortsat er lige, trækkes der lod efter dirigentens anvisning.

§ 13. Hovedbestyrelsens administrative virke

stk. 1.

stk. 2.

stk. 3.

stk. 4.

stk. 5. 

stk. 6.

 

 

stk. 1. Hovedbestyrelsesmøder

Formanden foranlediger indkaldelse til hovedbestyrelsesmøder. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen dog mindst 4 medlemmer er til stede. Afstemninger i hovedbestyrelsen foretages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret. 3 af hovedbestyrelsens medlemmer kan begære afholdt møde med angiven dagsorden. Hovedbestyrelsesmødet, der afholdes efter årsmødet, skal være afholdt senest 3 uger efter årsmødet og mindst indeholde følgende punkter på dagsordenen: a. konstituering, b. prokura, c. forretningsorden.

stk. 2. Hovedbestyrelses arbejdsopgaver

Hovedbestyrelsen har det fulde ansvar for organisationens daglige virke. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg, evt. med deltagelse af personer uden for medlemskredsen.

§ 9. TEGNING OG PROKURA

Organisationen tegnes af den samlede hovedbestyrelse, som kan meddele prokura til enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte. Dog skal årsmødet godkende køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

§ 10. ØKONOMI OG REGNSKAB

stk. 1. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret.

stk. 2. Forpligtelser

For organisationens forpligtelser hæfter alene organisationens egne midler og ingen af dens medlemmer. Ingen del af organisationens eventuelle overskud kan anvendes til udbytte til medlemmerne. Dog kan organisationen stifte gæld.

stk. 3. Revision

De på årsmødet valgte revisorer reviderer årsregn­skabet og kan til enhver tid foretage uanmeldt revision og kasseeftersyn. Der føres en revisions­proto­kol, hvori revisorernes bemærkninger indføres. Protokollen underskrives af revisorerne og forelægges hovedbestyrelsen ved førstkommende hovedbestyrelsesmøde til underskrift.

§ 11. ÆNDRINGER I VEDTÆGTER, FORMÅL OG OPLØSNING.

stk. 1. Vedtægter

Vedtægtsændringer, der ikke berører § 3 og § 11 om organisationens formål og opløsning, kan vedtages ved at 2/3 af de fremmødte medlemmer afgivne gyldig stemmeseddel for forslaget.

stk. 2. Formål

Til beslutning om ændring af organisationens formål kræves, at mindst 75% af de fremmødte medlemmer afgiver gyldig stemmeseddel for forslaget, og at mindst 5o% af stemmeberettigede medlemmer er fremmødt. Er der ikke fremmødt mindst 5o% af de stemmeberettigede med­lemmer, kan der indkaldes til et nyt ekstraordinær årsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 75% af de fremmødte medlemmers stemmer for for­slaget. Det nye årsmøde skal indkaldes med l4 dages og højest 2 måneders mellemrum.

stk. 3. Opløsning

Ved forslag om opløsning af organisationen kræves, at mindst 75% af de fremmødte medlemmer afgiver gyldig stemmeseddel for forslaget på 2 på hinanden afholdte generalforsamlinger med mindst 14 dages og højest 2 måneders mellemrum. I tilfælde af foreningens opløsning skal eventuelle midler overføres til Dansk Folkeparti, eller overgives til almennyttige formål.

§ 12. IKRAFTTRÆDELSE

Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. december l995.

Således vedtaget på det ekstraordinære årsmøde den 27. december l996.

§ 6, stk. 1 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 8. marts 2008.

§ 4, stk. 4, § 4, stk. 5, § 5, stk. 2, § 6, stk. 4, § 8, stk. 1 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 1. februar 2014.

§ 6, stk. 7 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 1. februar 2014.

§ 10, stk. 7 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 1. februar 2014.

§ 1, stk. 1 ændret på Dansk Folkepartis Ungdoms årsmøde den 7. februar 2015.