Retspolitik

DFU_retspolitik

Vi er tilhængere af:

  1. At kriminelle skal straffes hårdere, der indføres højere minimumsstraffe, ofrene skal hjælpes bedre end i dag, medicinsk kastration legaliseres og et nationalt fingeraftryk -og DNA-register indføres
  2. At udlændinge udvises for bestandig ved grov kriminalitet
  3. At der indføres 3-strikes and out ved grov kriminalitet, så straffene bliver længere og livstidsdommene skal skærpes, så de er for livstid
  4. At Luksusgoder skal fjernes for fængslerne - der skal være fælles/opholdsrum
  5. At vi indføre ungdomsdomstolen og den kriminelle lavalder sænkes til 12 år
  6. At der indføres permanent grænsekontrol og markant mere overvågning
  7. At pebersprayen skal legaliseres, racismeparagraffen afskaffes og prostitution lovliggøres
  8. At hvis en person har begået personfarlig kriminalitet, kan denne person ikke indrejse til Danmark

 

Det er vi fordi:

Vi er et lov-og-orden-parti, der ønsker skærpede straffe for al personfarlig kriminalitet som mord, vold, voldtægt, pædofili og røveri samt narkokriminalitet og tyverier. Der må aldrig herske tvivl om, at et retfærdigt retssamfund håndhæver lovene og straffer kriminelle, og på den måde sætter ofrene i centrum.

Desværre er straffene alt for lave i Danmark. Derfor skal strafferammer sættes kraftigt i vejret – ligesom der skal indføres minimumsstraffe for en række forbrydelser.

Medicinsk kastration

I forhold til sædelighedsforbrydelser, som voldtægt og pædofili, er vi tilhængere af medicinsk kastration af seksualforbryderen, så vedkommende forhindres i at begå lignende kriminalitet. Dermed øges den almindelige danskers sikkerhed, og ofrenes retssikkerhed tilgodeses.

Nationalt DNA- og fingeraftryksregister

Danmark bør indføre et nationalt DNA- og fingeraftryksregister, der kan lette politiets arbejde og øge muligheden for opklaring af personfarlige forbrydelser bl.a. mord, voldtægt, pædofili eller grov vold.

3-strikes-and-you-out

Udlændinge, der begår personfarlig og/eller grov kriminalitet, skal omgående udvises på livstid. Endelig skal der indføres en 3-strike-and-you-out-regel i dansk strafferet, således at tre grove lovovertrædelser medfører, at der lægges en lang åremålsstraf oveni den pådømte straf.

Gerningsmanden skal betale erstatning

De udgifter, som påføres samfundet i forbindelse med dom og afsoning, skal betales af den dømte. Enten i form af den værdi hans arbejde i afsoningsperioden indbringer eller ved at pålægge et økonomisk tilbagebetalingskrav.

Indfør livstidsdom

Den danske livstidsdom skal skærpes, så livstidsdommen er på livstid og ikke kun 16 år.

Indførelse af ungdomsdomstol

Vi går ind for en ungdomsdomstol, så unge ned til 12 år kan komme for en ungdomsdomstol og prøve retssystemet indefra.
Der er ikke tale om, at unge skal omgås hårdkogte kriminelle eller sidde i fængsel. De skal anbringes på institutioner, hvor der opholder sig andre unge fra det kriminelle miljø. Vi skal ikke sætte børn i fængsel. Dette skal give de unge en fornemmelse af, hvilken løbebane de er på vej ud på, således at de kan få rettet op og tilpasset sig samfundets normer og værdier, inden det for alvor kan gå galt, når de bliver voksne.

Fjern luksusgoderne i fængslet

Når man sidder i fængsel i Danmark, så sidder man der for at tage sin straf, derfor skal de indsatte fratages alle goder med undtagelse af få fællesarealer.
Derfor skal tv, internet og andre goder på enmandsværelserne væk og flyttes ud i fællesarealer men med begrænset adgang. Det samme gælder motionsfaciliteterne i alle landets fængsler.

Rehabilitering

Vi ønsker at hjælpe kriminelle videre til et godt liv. Det er vigtigt, at samfundet - samtidig med at de kriminelle gives hårdere straffe - hjælper dem videre til et liv uden kriminalitet. Derfor skal investeringerne i forskning i kriminalitet øges, så vi kan finde bedre måder, hvorpå vi kan forebygge ny kriminalitet og færre tilbagefald til denne løbebane. Støtte til de kriminelle kan foregå i fængslet under afsoningen. I fængslet tilbydes uddannelse og hjælpemidler, som de kriminelle kan benytte sig af i fængslet.

Legaliser peberspray

Derudover skal fængselsbetjentenes generelle udstyr udvides til også at omfatte strømpistoler og peberspray. Danmark skal generelt lade sig inspirere mere af det amerikanske fængselssystem. Det skal være tilladt at erhverve og bruge en peberspray til selvforsvar. Man skal have mulighed for at beskytte sig selv og sin familie imod kriminelle inden for egne fire vægge. Man skal have mulighed for at kunne pacificere din gerningsmand med alle midler - dog uden at bringe gerningsmanden i livsfare. For at kunne erhverve sig en peberspray, skal man minimum være fyldt 18 år.

Indfør permanent grænsekontrol

Vi har behov for at indføre permanent grænsekontrol ved alle de danske grænseovergange, så vi selv kan kontrollere, hvad der kommer ind over landets grænser. Hvert år importeres der flere tons euforiserende stoffer, skydevåben og andet, der ikke ønskes indført i Danmark.

Grænseoverskridende kriminalitet hærger også i disse år. For at stoppe den grænseoverskridende kriminalitet vil det være oplagt med toldere ved den dansk-tyske grænse. Alt for længe har Danmark været et “eldorado-land” for grænseoverskridende tyvebander. Vi skal stå vagt for vores egen dør, da dette rent faktisk har en effekt. Hvis en person har begået personfarlig kriminalitet, kan denne person ikke rejse ind i Danmark. Dette er nødvendigt for at sikre den danske befolknings sikkerhed.

Afskaf racismeparagraffen

Vi mener, at racismeparagraffen skal afskaffes. I dagens Danmark er der ikke brug for en paragraf, som forhindrer borgerne i at udtale sig om minoriteter. Det at udtale sig om minoriteter er en del af vores ytringsfrihed, og man skal ikke straffes for at have en holdning, så længe man ikke opfordrer til vold (i hvilket tilfælde vi har anden lovgivning, som gør sig gældende). Vi tror på at gennem dialog kan vi ændre ekstreme holdninger, ikke ved at straffe dem.

Racismeparagraffen indskrænker altså vores ytringsfrihed, og det, mener vi ikke, er rimeligt i et demokratisk samfund. Derfor er denne paragraf ikke til gavn for nogen.

Forbyd bederum

Mange uddannelsesinstitutioner er nu indrettet med et bederum, eller som det bliver kaldt; fordybelsesrum. Disse rum skal fjernes. Religion er en privatsag, der hører til indenfor hjemmets fire vægge.

Legaliser prostitution

I Danmark er det ikke illegalt at være prostitueret og have prostitution som sin primære beskæftigelse, men prostitution anses ikke for at være et lovligt erhverv. Dette betyder, at man godt må prostituere sig selv, men man har ingen mulighed har for at være medlem af en A-kasse eller opnå dertilhørende rettigheder på arbejdsmarkedet. Derfor ønsker vi, at prostitution som erhverv skal være lovligt i Danmark. Vi ønsker at give prostituerede de samme rettigheder som alle andre på arbejdsmarkedet har for på denne måde at sikre de bedste arbejdsvilkår og den bedste sikkerhed for prostituerede.

Øget overvågning

Staten skal sikre, at alle værktøjer tages i brug i bekæmpelsen af kriminalitet. Her er overvågning et godt redskab. De steder, hvor overvågning er blevet implementeret, har man opnået gode resultater. London er den hovedstad i Europa, hvor gader og stræder er mest overvåget døgnet rundt, og resultatet af dette er, at kriminaliteten er faldet markant og den anmeldte kriminalitet også er faldet.

Dette begrænser ikke din og min frihed eller mistænkeliggør en hel befolkning. Overvågning betyder forbedret sikkerhed for alle! Ingen kriminelle kan føle sig trygge i Danmark. Overvågning er den lovlydige borgers usynlige sikkerhedsbetjent og den kriminelles værste mareridt. Derfor skal vi indføre mere overvågning.

Flere ressourcer til politiet

Nationen er forpligtet til at sikre sine borgere sikkerhed og tryghed. Ingen danskere skal være i tvivl om, at hjælpen kommer, når der kaldes. Derfor skal der tilføres flere midler til politiet og ske en opprioritering af politiets ressourcer. Disse nye midler skal bl.a. gå til opdatering af materiale og flere politifolk. Politiet skal i det hele taget have flere beføjelser i forhold til deres daglige arbejde.