Arbejdsprogram 2020

DFU's arbejdsprogram 2020

1 Mere naturvidenskab i folkeskolen

2 Obligatoriske lærer- og elevsamtaler i grundskolen

3 Mere forening mellem Danmark, Norge og Sverige som erstatning for EU

4 Enhver våbenfør mand skal indkaldes til værnepligt

5 Bedre fastholdelse og forhold i Forsvaret

6 Psykologhjælp til alle hjemvendte soldater

7 Geninvestering af beredskabet og baglandslogistik

8 Imamer, der agerer landsskadelig virksomhed, skal straffes med hjemsendelse, hvis dette er muligt

9 Totalt asylstop

10 Mindre brug af åbne fængsler

11 Prøveløsladelse

12 Spirituskørsel

13 Riv Christiania ned

14 Styrkelse af banegods

15 Sexarbejde skal være et legitimt erhverv

16 Helium bør kun anvendes til erhvervsmæssige formål

17 Kun turister skal betale for krydsning af Storebæltsbroen

18 Sænk udbytteskatten

19 Bedre sikkerhed til søs

20 Sundhedsydelser til EU-borgere

21 Minimumsnormeringer i ældreplejen

22 Separering af boenheder til demente

23 Gør private madtilbud til ældre nemmere tilgængeligt

24 Vold mod dyr er ikke hærværk

25 Danmarks udtrædelse af EMRK

26 Danmarks ambassade i Israel skal flyttes til Jerusalem

27 Vi ønsker en et-statsløsning mellem Israel og landområdet Palæstina

28 Kongehuset skal tilføres flere økonomiske midler

29 Statslig klimaberegner

30 Inkluder alle indirekte udledninger i CO2-regnskabet

31 Tilgængelighed af klimavenlige varer

32 Uundgåeligt madspild skal sendes til biogasanlæg

33 Forskning

 

1 Mere naturvidenskab i folkeskolen

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at der skal indføres mere naturvidenskab i folkeskolen, således at naturfaget igen opdeles i biologi, geografi og fysik og kemi. Så kan vi sikre kvalitetsundervisning og dybdegående forløb i de enkelte naturvidenskabsfaglige områder.

2 Obligatoriske lærer- og elevsamtaler i grundskolen

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at det mest værdifulde for unge mennesker er at tage en uddannelse, hvor kvaliteten er i top, og hvor alle får den vejledning, som de skal have til at opnå deres drømme og udnytte deres fulde potentiale. Derfor ønsker vi at indføre obligatoriske lærer- og elevsamtaler til alle i grundskolen. Disse lærer- og elevsamtaler skal bruges til at udvikle eleverne, ved at lærerne får et langt større kendskab til elevens drømme og håb og på den måde vejlede dem bedst muligt i den rigtige retning. I indskolingen og mellemtrinnet skal lærer- og elevsamtalerne bruges til at skabe et bånd mellem lærer og elev, spotte elevernes udfordringer og sætte målrettet ind på dem i så tidlig en alder som muligt. I udskolingen skal samtalerne bruges til at gøre overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse lettere og ikke mindst sikre, at alle elever får den vejledning, som de har brug for af lærer og uddannelsesvejledere. Disse samtaler er vigtige, og derfor bør de også implementeres i det daglige skoleskema. Det skal være op til den enkelte skole, hvordan man eksekvere disse samtaler, men en oplagt mulighed vil
være de tolærerordninger eller den understøttende undervisning, der er åbnet op for ifølge med uddannelsesreformen.

3 Mere forening mellem Danmark, Norge og Sverige som erstatning for EU

Dansk Folkepartis Ungdom har længe kæmpet en kamp om at forlade EU - en kamp vi selvfølgelig skal vinde! Men skal det være en sejr for mere selvisolation, eller skal det have et større formål? DFU tror på, at man fremfor mere selvisolation skal fokusere mere på et stærkere bånd mellem Norge og Sverige. Vi er måske de lande i Europa, der har største kulturel lighed og langt hen af vejen også ens politik især på velfærdsområdet. Det vil selvfølgelig gøre det nemmere for os at lave en fælles politik/velfærdsordning, der vil være til gavn for alle. Mange danskere frygter at forlade EU, netop fordi mere selvisolering er den forkerte vej at gå. Vi burde forene os mere, og det vil være det perfekte alternativ frem for EU. Derudover er der en række andre positive sider, hvor alle lande vil få gavn. For eksempel brug af Norske/Svenske mineselskaber til minedrift i Grønland, vi vil have en større økonomi i fællesskab, og vi vil have bedre chancer for at presse på med en frihandelsaftale med EU grundet
størrelse og placering. Her tænker vi blandt andet, at vi har indgangen til Østersøen og vil som alternativ uden frihandelsaftale med EU kunne indføre told/afgift på de varer, der bringes igennem dansk farvand.

4 Enhver våbenfør mand skal indkaldes til værnepligt

I dag indkalder staten alle danske mænd til Forsvarets Dag, hvor det afgøres, om man er egnet til at gennemføre den danske værnepligt. Dog er det langt fra alle, der erklæres egnede, der rent faktisk aftjener sin værnepligt. Optaget af værnepligtige er nemlig så lavt, at der næsten ingen kaldes i værnepligt, uden at man selv frivilligt har søgt det. Vigtigheden af den danske værnepligt må aldrig undervurderes, da den har enorm betydning både rent militært i forhold til fædrelandets sikkerhed, men også for unge mænds moral og start på voksenlivet generelt. Derfor foreslår Dansk Folkepartis Ungdom, at enhver våbenfør mand skal indkaldes til værnepligt.

5 Bedre fastholdelse og forhold i Forsvaret

Der skal være bedre vilkår for ansatte i Forsvaret - især i konstabel- og sergentgruppen, da der er store problemer med fastholdelse under og efter endt uddannelse. Begrundelser for dette er typisk: Dårlige lønninger og mangel på bedre mulighed til videreuddannelse - både til militær og civilt brug. Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi Forsvaret mister rigtig god erfaring af veteranpersonel. Når der er for hurtig udskiftning, bliver der ikke bygget en rigtig professionel standard op, da de ældre soldater typisk giver erfaring videre til de nye. Derudover er det rigtig dyrt at uddanne personel, især hvis vi ikke kan holde på dem i længere tid.

Dårlige lønninger har længe været et problem for konstablerne, da de nyudnævnte og uerfarne konstabler får det samme i løn, som det erfarne personel. Førhen var det sådan, at en konstabel steg i lån kr. 1000 pr. måned pr. rangstigning. En overkonstabel af 1. grad tjener derfor 2-3000 kr. mere i måneden.

Derudover er det svært for konstabler at få mulighed for at videreudvikle sig til sergenter, og for sergenter til officerer. Problemet gør, at konstablerne og sergenterne bliver låst fast i deres stilling, hvilket kan være en belastning, da deres uddannelse heller ikke har givet dem noget fagligt, de kan bruge i det civile senere. Derimod er officersuddannelsen en lederuddannelse, der kan bruges i det civile.

I dag vælger man i stedet at sende værnepligtige på sergentskolen, som har vist særligt initiativ, som er bedømt efter 1-2 måneders værnepligt, fremfor at fylde pladserne med erfarne konstabler med flere års erfaring.

Disse sergenter, der kommer direkte fra værnepligten, skal i dag uddanne nye værnepligtige og konstabler, som en del af deres uddannelse til trods for, at de ingen praktisk erfaring har. Disse folk kan få fejlindlært eller have mangel på læring.

Det samme gælder officersuddannelsen, som man som civil kan starte direkte på, så længe man har en bachelor. Dette er også et problem, da der igen pga. manglende læring/til vending kan opstå mangler ved de konstabler/sergenter, der modtages i de stående kompagnier.

Gældende for alle uddannelserne er, at der ikke er nogen binding. Det betyder, at man kan tage en af uddannelserne og derefter forlade Forsvaret eller sågar forlade uddannelsen undervejs, hvilket sker i stor grad! Det er en stor bekostning for Forsvaret, og disse penge kunne være brugt bedre! Derfor bør der skrives kontrakter, der gør dem bindende i nogen år med en konsekvens ved brud på disse kontrakter. Derved vil Forsvaret kunne tilbyde en værdig løn og mulighed for videreuddannelse til militær og civilt brug.

6 Psykologhjælp til alle hjemvendte soldater

I Dansk Folkepartis Ungdom er vi meget stolte af vores soldaters indsats i verdens krige. Soldaternes indsats har dog ofte store konsekvenser; fysiske som psykiske. Derfor ønsker vi i DFU at indføre gratis psykologhjælp til alle hjemvendte soldater og veteraner.

Gratis psykologhjælp vil hjælpe soldater, familier og samfundet på mange planer og kan i sidste ende være med til at fjerne den negative stigmatisering og tabuet om soldater, der modtager psykologhjælp.

Lige nu skal de hjemvendte soldater og veteraner igennem adskillige lægekonsultationer for overhovedet at komme i betragtning til tilskuddet til psykologen. Alt dette bør vi ikke trække vores soldater igennem, når de vender hjem til familie og venner efter at have ofret så meget for vores
samfund.

7 Geninvestering af beredskabet og baglandslogistik

Coronakrisen i 2020 har tydeligt vist, at det beredskab og den baglandslogisk, man havde under den kolde krig, er fuldstændig væk. Myndighederne har selv anerkendt, at man ikke havde lagere med værnemidler og de forødende planer til en sådanne krise. Derfor ønsker DFU, at man geninvesterer i beredskabet og i baglandslogistikken. Både til pandemier, naturkatastrofer og i krigssituationer.

8 Imamer, der agerer landsskadelig virksomhed, skal straffes med hjemsendelse, hvis dette er muligt. 

Hadprædikanter, der prædiker stening af kvinder og homoseksuelle, hører ikke hjemme i Danmark og bør derfor straffes hårdt. Imamer, der agerer religiøse dommere, er i strid med det danske værdigrundlag, og vi skal ikke acceptere dette. Derfor mener DFU, at disse mennesker skal have en udvisningsbillet.

9 Totalt asylstop

Dansk Folkepartis Ungdom går ind for et totalt asylstop. I en lang årrække har Danmark haft en alt for lempelig flygtninge- og udlændingepolitik. Det har betydet store strømme af fremmede indover de danske grænser med en lang række negative konsekvenser heraf. Derfor er det vigtigt, at Danmark først og fremmest får sat en prop i tilstrømningen, så fokus fremover kan ligge på flere hjemsendelser. Et totalt asylstop er derfor den eneste rette løsning og omfatter naturligvis spontan asyl ved den danske grænse såvel som kvoteflygtninge.

10 Mindre brug af åbne fængsler

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at det skal være slut med at være blødsøde imod kriminelle. I Danmark er udgangspunktet, at den kriminelle skal afsone sin staf i et åbent fængsel. Hovedundtagelsen hertil er  Straffuldbyrdelsesloven § 22, stk. 2., hvoraf det følger at alene dømte med en straf på 5 år eller mere, skal afsone i et lukket fængsel. Til sammenligning følger det af den ”kommenteret straffelov, speciel del” at f.eks.: voldtægt som udgangspunkt skal straffes med 3,5 års fængsel, og at sex med af et barn under 12 år (Voldtægt), som udgangspunkt skal straffes med 3,5 års fængsel. Dette betyder, at gerningsmanden i begge voldtægtsforbrydelser som udgangspunkt skal afsone i et åbent fængsel. Hvor et åbent fængsel normalt giver adgang til computer, porno, pool,
PlayStation og stor frihed til den indsatte, mener vi ikke, at gerningsmandens afsoningsomstændigheder er så hårde, at den får en præventiv virkning som samfundet ønsker det.

Vi forslår derfor at grænsen for skulle sidde i et åbent fængsel, nedsættes signifikant så flere frihedsstraffe udløser et lukket afsonings plads

11 Prøveløsladelse

Dansk Folkepartis Ungdom ønsker at ændre Straffelovens § 38 sådan at forbrydelse, der har karakter af hhv.: ”Voldtægt”, ”Ulovlig anvendelse af våben”, ”Pædofili”, ”Manddrab” eller ”Opfordring til Terror”, ikke giver mulighed for, at den dømte kan få afgjort sin sag om muligheden for løsladelse på prøve (prøveløsladelse).

12 Spirituskørsel

Det skal være sikkert at færdes i den danske trafik, og derfor er det vigtigt at vi sørger for, at dem som færdes i trafikken, er i stand til at håndtere deres køretøj ordentligt, uden at være påvirket af alkohol. Derfor foreslår vi, at første gang man bliver taget for spritkørsel, skal have indsat en alkometerlås i det køretøj man måtte eje.

13 Riv Christiania ned

Dansk Folkepartis Ungdom mener ikke, at de ulovlige besættelser af statens ejendomme, der er foregået på Christiania siden 1971 kan ses mellem fingrene med længere. Christiania er blevet et epicenter for folk i alle aldre, der underkender al ret og orden i det eksisterende samfund
og ser sig selv som en såkaldt fristad, hvor ingen af de love som alle andre danskere lever efter gælder.

Den kriminalitet i form af salg af stoffer, skatteunderdragelse mv. der er en del af det såkaldt ”levende miljø”, der finder sted på Christiania, burde ikke anerkendes af staten. Christiania burde derfor lukkes og jævnes ved jorden, for der må være en grænse for, hvilken kriminalitet og krænkelse af ejendomsretten vi som samfund skal finde os i.

14 Styrkelse af banegods

Mængden af gods transporteret pr. lastbil skal sænkes og tilsvarende forøges på jernbanen. Dette er vigtigt, da vi herved kan minimere larm, støj, energiforbrug, udledning af CO2, frigøre kapacitet på motorvejsnettet og bekæmpe unfair konkurrence fra Østeuropæiske vognmænd. Dette kan ske ved at indføre vejskatter for primært udenlandske lastbiler. Dels ved at forbedre og investere korrekt i jernbanenettet. Der skal blandt andet etableres nye omlæsningsmuligheder mellem lastbil og jernbane, dels undlade at spare de forkerte steder på anlægsbudgettet for tiltagene for at få mere banegods.

15 Sexarbejde skal være et legitimt erhverv

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at sexarbejde skal sidestilles med andre erhverv, og at sexarbejdere bør have ret til a-kasse. Dette mener vi, fordi sexarbejde i forvejen er pålagt moms, og fordi sexarbejdere i dag bliver nedslidte, uden at have mulighed for at optjene dagpenge.

16 Helium bør kun anvendes til erhvervsmæssige formål

Helium er en værdifuld ressource, som ikke skal gå til spilde på sjov og ballade. Helium bruges nemlig på en lang række områder, som er væsentlig vigtigere end balloner og sjove stemmer. Steder hvor man bruger helium er f.eks. i sundhedsvæsenets MR-scannere eller i rumfart,
hvor man bruger det til nedkøling. Hvis vi ikke stopper dette overforbrug af helium, vil vi indenfor 30 til 50 år være løbet tør for denne værdifulde ressource.

17 Kun turister skal betale for krydsning af Storebæltsbroen

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi ikke, at det kan være rigtigt, at man som dansker skal betale for at køre igennem sit eget land. Derfor mener vi, at man som dansker fremover skal undtages for at betale for at komme over Storebælt. Det betyder dog ikke, at det skal være gratis for alle og enhver at komme over Storebælt. Turister, busser og lastbiler som skal krydse Storebælt, skal stadig betale en afgift.

18 Sænk udbytteskatten

For at kunne sikre at virksomhederne har mulighed for at skaffe kapital gennem investeringer fra den private forbruger, er det vigtigt, at incitamentet for at ville investere i virksomhederne forbliver. Dette kan gøres ved at forøge muligheden for at sikre en god mængde kapital i udbytte i forhold til risikoen, ved ikke at skulle betale lidt under halvdelen i skat. Ved at sænke beskatningen på aktier og obligationer, vil det medføre en forbedring af alle danskeres velfærd. Fra private pensionsopsparinger, virksomheders likviditets muligheder til den danske private forbruger.

19 Bedre sikkerhed til søs

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at Danmark, som verdens 5. største handelsflåde, skal være foregangsland blandt de SOLAS1 ratificerede lande, og indføre obligatoriske SOLAS godkendte oppustelige redningsveste i hele den danske handelsflåde, og dermed have én oppustelig SOLAS godkendt redningsvest pr. besætningsmedlem, for at styrke sikkerheden til søs.

20 Sundhedsydelser til EU-borgere

Danmark er medlem af EU, og det betyder desværre, at turister fra andre europæiske lande har ret til at få de samme sundhedsydelser som en dansker, hvis de skulle blive syge eller komme til skade i Danmark. Det kan ikke være rigtigt, at danskere skal betale for andre landes borgere, når vi
på ingen måde kan forvente de samme sundhedsydelser i andre EU-lande.
Derfor mener vi, at alle ikke-skandinaviske lande bør betale for de  sundhedsydelser de måtte for brug for i Danmark.

21 Minimumsnormeringer i ældreplejen

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at der skal være tid til de ældre borgere på plejecentrene. Derfor foreslår vi, at der i Danmark laves minimumsnormeringer på alle landets offentlige plejecentre, på maksimalt 7 borgere pr. medarbejder, værende det sig en social og sundhedshjælper eller en social og sundhedsassistent el. lignende. Dette skal være gældende for dagvagter og aftenvagter.

22 Separering af boenheder til demente 

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at der skal tages særligt hånd om ældre demente medborgere. Derfor foreslår vi, at der oprettes flere plejecentre, der udelukkende har fokus på demente borgere, da dette vil sikre en mere tryg hverdag for demente og være med til at sørge for,
at der kan flyttes fokus til de ikke demente borgere på de almene plejecentre

23 Gør private madtilbud til ældre nemmere tilgængeligt

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at alle borgere bør have en ret til selv at vælge, hvad de gerne vil spise. I dag har man som ældre problemet, at de offentligt ansatte i flere kommuner kun må opvarme og servere mad, der kommer fra det offentlige madtilbud, og altså ikke mad der kommer fra et privat madtilbud, selvom dette kan være både bedre og billigere. Derfor vil vi i Dansk Folkepartis Ungdom have, at de private madtilbud skal sidestilles med de offentlige madtilbud, så man som borger både kan blive oplyst om offentlige og private muligheder, og at de
kommunale regler, der forhindrer ansatte i at opvarme og servere mad fra private madtilbud, afskaffes. 

24 Vold imod dyr er ikke hærværk

Dansk Folkepartis Ungdom er dyrerenes parti, og vi mener, at der er forskel på dyremishandling og hærværk. I dag straffes dyremishandling desværre efter samme bestemmelse i straffeloven som ”graffiti” og andre former for hærværk. Det mener vi skal ændres. Derfor forslår
vi, at tilføre en bestemmelse i straffeloven som straffer: ”Ubegrundet eller nemt undgåelig vold mod dyrs legeme”.

25 Danmarks udtrædelse af EMRK

Dansk Folkepartis Ungdom ønsker, at Danmark skal adoptere dele af EMRK i Grundloven, for så derefter endeligt udtræde af EMRK. Helt præcist ønsker vi, at hhv. EMRK-artikel 2-7, 10-13 samt tillægsprotokol 1. artikel, 1 skal supplere Danmarks Riges Grundlovs frihedsrettigheder.
Herefter skal Danmark udtræde af konventionen.

26 Danmarks ambassade i Israel skal flyttes til Jerusalem

DFU anerkender israelitternes historiske berettigelse til Jerusalem. Samtidig har vores gode allierede, USA, valgt at flytte sin ambassade til Jerusalem, og derfor bør vi følge trop og anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

27 Vi ønsker en et-statsløsning mellem Israel og landområdet Palæstina

Dansk Folkepartis Ungdom anerkender Israel som jødernes land. Jøderne har en historisk berettigelse til landet Israel og det såkaldte landområde Palæstina. Man har i mange år i diverse internationale organisationer kæmpet for en to-statsløsning, hvor man kunne leve i fred og harmoni.
Dette har de palæstinensiske terrororganisationer som Hamas dog spoleret. Derfor tror vi i DFU ikke på en to-statsløsning, men på Israel som egenrådig hersker over landområdet.

28 Kongehuset skal tilføres flere økonomiske midler

Kongehuset er en af de vigtigste institutioner i Kongeriget Danmark. Kulturelt og historisk fylder kongehuset så meget, at des tilstedeværelse ikke bør være et økonomisk spørgsmål. Derfor mener vi, at Kongehuset skal have flere penge, så der ikke spares på vores dyrebare kultur. I dag står kongehuset selv f.eks. for den indendørs vedligeholdelse af slottene, så ved at give Kongehuset større økonomisk ramme, vil det også gavne den danske kulturarv.

29 Statslig klimaberegner

Mange danskere ønsker at gøre en indsats i forhold til at nedbringe deres udledning af CO2. Men desværre opgiver mange at gøre et forsøg, fordi man ikke kan finde rundt i, hvad der reelt er det bedste for klimaet og miljøet. Er det bedst at købe et økologisk æble fra Afrika eller et dansk konventionelt æble? Er det bedst at køre i elbil eller kører i en ny dieselbil?

Der er mange spørgsmål, som er ekstremt svære at finde svar på. Derfor foreslår vi, at man nedsætter en arbejdsgruppe, bestående af folk som arbejder med de videnskabelige aspekter, til at lave en pjece med relevante oplysninger om, hvad det bedste alternativ for miljøet og klimaet er. Derudover skal arbejdsgruppen udarbejde en klimaberegner, som kan hjælpe den enkelte dansker med at se, hvordan ens CO2-aftryk er skruet sammen, så man kan nedbringe sit aftryk de steder, hvor man selv mener, man har mulighed for det.

30 Inkluder alle indirekte udledninger i CO2-regnskabet

I Danmark ønsker vi at gøre en indsats for klimaet, men for at vi kan få den mest optimale indsats, er det vigtigt, at vi også har styr på vores reelle udledning af drivhusgasser. Desværre medregnes der på nuværende tidspunkt kun udledningen ved produktion og forbrug i Danmark,
hvilket vil sige, at alle de varer som importeres, ikke medregnes i vores klimaaftryk. Det vil sige, at vi reelt kunne vælge at importere alle vores varer, og tilsyneladende blive CO2-neutrale. Dette bør selvfølgelig ikke blive et mål, da det jo ingen gavnlig effekt vil have på vores klima. Derfor mener vi, at man bør medregne klimabelastningen fra importerede varer, så vi får retvisende data for vores udledning af drivhusgasser.

31 Tilgængelighed af klimavenlige varer

Supermarkederne har et ansvar for, at vi sammen kan løse klimaudfordringerne, og derfor er det helt essentielt, at supermarkederne gør en indsats for, at tilgængeligheden af klimavenlige varer bliver bedre, og gennemsigtighed i forhold til hvilke varer der er mest klimavenlige. Derfor skal supermarkederne i højere grad forsøge at prioriterer et større udvalg af klimavenlige fødevarer. Supermarkederne skal tage ansvar for dette og sikre, at danskerne har den bedste mulighed for at leve sundt og passe på vores klode, ellers foreslår vi at politikerne skrider til handling, og tvinger supermarkederne til at tage det nødvendige ansvar.

32 Uundgåeligt madspild skal sendes til biogasanlæg

Uanset hvor dygtige vi bliver til at genanvende mad, kommer vi aldrig til at kunne undgå madspild fuldstændig. Dog skal det uundgåelige madspild ikke bare gå til spilde, men i stedet gøre nytte andre steder. Derfor foreslår vi, at det madspild, som ikke kan undgås, sendes til biogasanlæg.

33 Forskning

I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at Danmark skal være en af de førende nationer indenfor den grønne forskning! Det vigtigste element for at opnå det bedste klima og miljø er forskning. Vi skal sikre, at de bidrag som vi kommer med til klimaudfordringerne, bliver løsninger i stedet for afgifter, forbud og straf. I Dansk Folkepartis Ungdom mener vi, at støtten til den grønne forskning skal fremmes markant. Dette vil ikke kun skabe gode løsninger for Danmark, men vil give Danmark en økonomisk gevinst i form af eksport til andre lande.

For at fremme forskningen indenfor den grønne teknologi, skal der være et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, forskningsinstitutionerne og virksomhederne. Innovation og grøn omstilling skal i højere grad på skoleskemaet som fokuspunkter, når man arbejder med emner på både folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.