Kirke og kultur

DFU-kirke-Kultur

Vi er tilhængere af:

  1. At dansk kultur, normer og værdier skal bevare
  2. At den danske stat og kirke er uadskillelige
  3. At der skal skæres ned på kulturstøtte til projekter, der ikke lægger nok fokus på dansk kulturhistorie
  4. At vi skal bevare folkebibliotekerne

 

Det er vi fordi:

Danmarks kultur, -værdier, -normer og -traditioner er vores lands hjerte. Den danske kultur er formet af tusindårig historie og har resulteret i det Danmark, vi kender i dag, hvor fællesskab, næstekærlighed og i høj grad foreningslivet binder befolkningen sammen. Derfor skal vi omprioritere den offentlige kulturstøtte, så bibliotekerne, museerne, det bærende foreningsliv og kulturen særligt i Danmarks provins bliver styrket. Danmark er et land, hvor kristendommen er gennemtrængende i vores hverdag. Derfor skal kirke og stat heller ikke adskilles.

Gratis adgang til museer

De danske fortidsminder skal bevares med en særlig respekt. De fortæller historien om Danmark, og danskerne, og vi fortjener som folk i en nationalstat disse minder bevaret, så også kommende generationer kan få glæde af dem. Viden om de danske fortidsminder skal ligeledes formidles bedre til befolkningen. Derfor skal der principielt være gratis adgang til statsanerkendte museer, og der skal sættes penge af til en langt bedre formidling af kulturarven.

Styrk Danmarks kulturarv

I alt for mange år har kulturlivet i Danmark været styret af en stærkt elitær tilgang til finkultur og ligegyldighed overfor den rige folkekultur, som er Danmarks kulturelle grundlag, og skal traditionelt har skabt samling og sammenhængskraft i det danske samfund. Kulturlivet skal som udgangspunkt hvile i sig selv rent økonomisk, så man har reel folkekultur. Alt for længe har man delt skamløst ud af skatteborgernes penge til forskellige kulturelle formål. Vi mener, at man i stedet burde anvende pengene med den respekt og ydmyghed, som skatteborgerne fortjener.

Danskhed og Den Danske Folkekirke hører sammen

Den Danske Folkekirke er helt central for forståelsen af den danske kultur. Folkekirken er Danmarks religiøse og åndelige grundlag, og kirken har i bred udstrækning fungeret som kulturens vugge. Vi ønsker at bevare folkekirken som statskirke med Folketinget som lovgiver, da det sikrer en solidt funderet og folkeligt forankret kirke med plads til rummelighed og mangfoldighed inden for forskellige kirkelige og teologiske retninger.

Danmark skal forblive et sekulært samfund

Folkekirken som institution skal respekteres i et meget vidt omfang. Det er essentielt, at kirken i høj grad skal have mulighed for at udfolde sig teologisk uden politisk indblanding. En politisk motiveret folkekirke, hvor folketinget spiller en for stor rolle, vil medvirke til at splitte den vigtige folkelige, historiske og kulturelle arv, som folkekirken udgør. Vi ønsker med andre ord at bevare Danmark som et sekulært samfund, dsv. et samfund, hvor stat og religion er adskilt.

Folkebibliotekerne understøtter folkeoplysning og demokrati

Folkebibliotekerne er en grundpille i den danske folkeoplysning og i vores demokrati. Den lige adgang til bibliotekerne for alle borgere er med til at sikre et lige, demokratisk og veluddannet samfund. Derfor kæmper vi for, at bibliotekerne fortsat skal bevares og udvikles, så der også i fremtiden er sikret et levedygtigt biblioteksvæsen i Danmark.