Kirke og kultur

DFU-kirke-Kultur

Vi er tilhængere af:

  1. At dansk kultur, normer og værdier skal bevare
  2. At den danske stat og kirke er uadskillelige
  3. At der skal skæres ned på kulturstøtte til projekter, der ikke lægger nok fokus på dansk kulturhistorie
  4. At vi skal bevare folkebibliotekerne
  5. At DR beskæres med 75%
  6. At der indføres strengere krav for byfornyelse og restaureringer af facader

 

Det er vi fordi:

Danmarks kultur, -værdier, -normer og -traditioner er vores lands hjerte. Den danske kultur er formet af tusindårig historie og har resulteret i det Danmark, vi kender i dag, hvor fællesskab, næstekærlighed og i høj grad foreningslivet binder befolkningen sammen. Danmark er et land, hvor kristendommen er gennemtrængende i vores hverdag, og det skal det forblive. Kulturpolitikken er ikke en fast størrelse, men den skal bruges aktivt i at fremme nationens kulturforståelse og være med til at danne de næste generationer af danskere.

Gratis adgang til museer

De danske fortidsminder skal bevares med en særlig respekt. De fortæller historien om Danmark, og danskerne, og vi fortjener som folk i en nationalstat disse minder bevaret, så også kommende generationer kan få glæde af dem. Viden om de danske fortidsminder skal ligeledes formidles bedre til befolkningen. Derfor skal der principielt være gratis adgang til statsanerkendte museer, og der skal sættes penge af til en langt bedre formidling af kulturarven.

Styrk Danmarks kulturarv

I alt for mange år har kulturlivet i Danmark været styret af en stærkt elitær tilgang til finkultur og ligegyldighed overfor den rige folkekultur, som er Danmarks kulturelle grundlag, og skal traditionelt har skabt samling og sammenhængskraft i det danske samfund. Kulturlivet skal som udgangspunkt hvile i sig selv rent økonomisk, så man har reel folkekultur. Alt for længe har man delt skamløst ud af skatteborgernes penge til forskellige kulturelle formål. Vi mener, at man i stedet burde anvende pengene med den respekt og ydmyghed, som skatteborgerne fortjener.

Danskhed og Den Danske Folkekirke hører sammen

Den Danske Folkekirke er helt central for forståelsen af den danske kultur. Folkekirken er Danmarks religiøse og åndelige grundlag, og kirken har i bred udstrækning fungeret som kulturens vugge. Vi ønsker at bevare folkekirken som statskirke med Folketinget som lovgiver, da det sikrer en solidt funderet og folkeligt forankret kirke med plads til rummelighed og mangfoldighed inden for forskellige kirkelige og teologiske retninger. Et armslængdeprincip i hvad kirkeministeriet kan blande sig i, ude i de lokale sogne, bør derfor indføres, så ikke der bliver taget teologiske eller politiske beslutninger ned over folkekirken. Dertil ønsker DFU, at man skal kunne trække kirkeskatten fra i sin selvangivelse, ligesom man kan når man er medlem af andre trosretninger.

Danmark skal forblive et sekulært samfund

Folkekirken som institution skal respekteres i et bredere omfang. Det er essentielt, at kirken i høj grad skal have mulighed for at udfolde sig teologisk uden politisk indblanding. En politisk motiveret folkekirke, hvor folketinget spiller en for stor rolle, vil medvirke til at splitte den vigtige folkelige, historiske og kulturelle arv, som folkekirken udgør. Vi ønsker med andre ord at bevare Danmark som et sekulært samfund, dsv. et samfund, hvor stat og religion er adskilt.

Folkebibliotekerne understøtter folkeoplysning og demokrati

Folkebibliotekerne er en grundpille i den danske folkeoplysning og i vores demokrati. Den lige adgang til bibliotekerne for alle borgere er med til at sikre et lige, demokratisk og veluddannet samfund. Derfor kæmper vi for, at bibliotekerne fortsat skal bevares og udvikles, så der også i fremtiden er sikret et levedygtigt biblioteksvæsen i Danmark.

DR skal beskæres med 75%

Vi mener helt grundlæggende at Danmarks Radio er for altomfattende i deres mediedækning og har glemt dens kerneopgave, nemlig public service.  Alt for ofte ser vi, hvordan DR sender programmer der ingen berettigelse har på en statsfinansieret kanal, men lige så godt kunne høre til hos en privat tv-udbyder. Danmark bruger et større milliardbeløb årigt på at finansiere en medievirksomhed hvor størstedelen af indholdet og de programmer der sendes burde udbydes af en privat virksomhed.
Vi mener dog stadig, at det er vigtigt med et statsligt medie, der fokuserer på at formidle ordentligt og dansk public service i en tid hvor store udenlandske medievirksomheder vinder indtog i Danmark.

Strengere krav til lokalplaner

Verden forandrer sig med hastige skridt, også når det handler om kunst og arkitektur. Dette er nødvendigvis ikke et problem, men når man i lokalplaner tillader arkitektoniske katastrofer og smadrer pæne købstæder med moderne kunst og modernistisk arkitektur, smadrer man også dansk kulturarv. Kongens København har igennem flere årtier været udsat for en åndelig og kunstnerisk terror, hvor der er kommet flere grimme souvenirbutikker, end gode butikker. Denne udvikling er også kommet til syne i de fleste større byer i Danmark, og denne tendens vil siden også rykke ud i de mindre købstæder. Udviklingen skal altid ske med respekt for historien og byggestilene.