Udlændinge, integration og flygtninge

DFU_Udlaendinge

Vi er tilhængere af:

 1. At der kommet et totalt stop for flygtninge – de skal hjælpes i nærområderne
 2. At indvandrere skal assimilere sig
 3. At vi er imod et multikulturelt samfund
 4. At det skal være sværere at opnå dansk statsborgerskab og dobbelt statsborgerskab afskaffes
 5. At det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge
 6. At der skal tages et opgør med parallelsamfund og indføres arbejdspligt for indvandrere
 7. At der skal være et opgør med social kontrol go ghettoer
 8. At der indføres et totalt forbud mod chador, kupler og minareter, bønnekald, stormoskéer, samt muligheden for at lave flere moskéer
 9. At der indføres et forbud mod religiøse hovedbeklædninger på offentlige institutioner
 10. At pointsystemet genindføres
 11. At der laves en hjemsendelsespolitik

 

Det er vi fordi:

Danskerne er et hjerteligt folk og Danmark er et åbent land, der byder folk velkommen. Men det forudsætter, at de mennesker der kommer til Danmark, er villige til at tilegne sig det danske sprog samt respektere og efterleve dansk kultur og danske traditioner. Udlændinge, der søger permanent ophold i Danmark, skal med andre ord lade sig assimilere i det danske samfund.

Når man assimilerer sig, bliver man optaget i noget allerede eksisterende, mens man, når man integrerer sig, bliver optaget eller indsluset som en mere eller mindre tilpasset del af helheden. En indvandrer til Danmark skal være et positivt bidrag fra dag ét.

Totalt asyl og flygtninge stop

Flygtninge skal hjælpes i deres nærområder frem for i Danmark, da man derved dels kan hjælpe mange flere mennesker indenfor den samme økonomiske ramme og dels kan friholde flygtningene for et nyttesløst kulturchok i forbindelse med deres midlertidige ophold i et vidt fremmed land. På denne måde hjælper vi flere mennesker i nød og vi giver bedre forudsætninger for deres videre liv og færden samt, at vi friholder Danmark for integrationsproblemer af økonomisk, social eller kulturel karakter.

Vi ønsker et totalt flygtningestop i Danmark, så vi kan koncentrere os om at yde hjælp til flygtninge i nærområderne. Flygtningehjælpen skal ekstraordinært finansieres gennem øjeblikkelig økonomisk bistand til kriseområder. Disse økonomiske midler skal derfor ikke finansieres via Finansloven under ulandsbistanden, men skal være en reservebeholdning, der tilsidesættes hvert år til akutte situationer.

De flygtninge, der allerede er kommet til Danmark skal som udgangspunkt forlade Danmark igen, når der atter bliver fred i deres eget hjemland i henhold til forskrifterne i FN-konventionerne. En flygtning er en person, som opholder sig midlertidigt i Danmark af nød – ikke for at blive. Vedkommende må derfor rejse hjem igen og bidrage til genopbygningen af sit eget land, når det igen bliver muligt.

Bådflygtninge der kommer i land ved de sydvendte kyster i EU, skal sendes tilbage, så snart disse opdages. Dette skal gøres for at underminere de menneskesmuglere, der tjener på at sende flygtninge ud på farefulde ture, hvor risikoen for forlis er stor (Den australske model).

Danmark er danskernes land

Danmark er danskernes land. Vi vender os imod tankerne om et multikulturelt samfund, der vil medføre splittelse og utryghed. Alle velfærdsydelser skal gøres afhængige af i hvor lang tid, man har opholdt sig i Danmark. Danmark hverken kan eller skal være hele verdens ”bistandskontor”. De goder, der er tilgængelige for den danske befolkning, er goder, man som nytilkommen gradvist skal gøre sig fortjent til. Der er ikke tale om goder, der per definition tildeles enhver, der krydser grænsen.

Højere krav for at opnå dansk statsborgerskab

Der skal være høje kriterier for opnåelse af dansk statsborgerskab. At blive dansk statsborger er ikke en ret, men derimod et privilegium! Det er med andre ord noget, man skal gøre sig fortjent til. For at opnå dansk statsborgerskab skal man som minimum kunne tale, forstå og skrive dansk, have opnået kendskab til dansk kultur, sprog og historie, være i beskæftigelse og besidde en grundlæggende loyalitet overfor Danmark.

Vi mener, at man som minimum skal have været bosat i Danmark i 10 år, før man kan søge om dansk statsborgerskab. Statsborgerskabet skal gøres betinget, det vil sige det kan fratages igen ved kriminalitet. Endvidere skal man kunne dansk, samfundsfag og matematik på 9. klasses niveau med et karaktergennemsnit på 6 for at bestå danskprøven. Men dertil skal ansøgere om statsborgerskab skrive en motiveret ansøgning og deltage i “demokrati-samtaler” for et eventuelt statsborgerskab.

Der ønskes en afskaffelse af dobbeltstatsborgerskaber, eftersom en person kun kan være borger i ét land og have én nationalitet. Derfor kan dobbelt statsborgerskab ikke forekomme.

Vi mener desuden, at man ud over de fornødne prøver skal aflægge en troskabsed til Danmark og i forhold til Grundloven på samme måde, som man i USA har “pledge of allegiance”. Endvidere skal denne troskabsed bestå i, at man vil beskytte, værne og være en aktiv del af det danske demokrati, at man går ind for ytringsfrihed, religionsfrihed, som de grundlæggende værdier, hvorpå vores samfund er bygget. Det betyder også, at der i indfødsretsprøven skal være spørgsmål om danske værdier. Derudover mener vi, at man skal sværge på, at man vil indordne dig under danske kristne normer, værdier og traditioner. Hvis en person bryder med indholdet af denne ed, skal det være muligt at fratage vedkommende statsborgerskabet. Vi går derfor ind for, at der bliver genindført et pointsystem for opnåelse af dansk statsborgerskab.

Derudover skal statsborgerskabs ansøgningerne deles op i landegrupper og religioner, så det er nemmere at fravælge bestemte grupper af ansøgninger. Dertil skal der oprettes et loft på maks. 500 nye statsborgerskaber om året.

Opgør med parallelsamfund

Indvandrere og flygtninge der kommer hertil, skal ikke samles i ghettoer, hvor der kan dannes multikulturelle parallelsamfund og opbygges et større had mod Danmark og vesten. Indvandrere og flygtninge der kommer hertil, skal derimod være bosat blandt danskerne, så de får en daglig gang med herboende danskere og således lærer at gebærde sig i forhold til danske normer, traditioner og værdier. Dertil skal der være arbejdspligt for indvandrere, så de ikke ender på offentlig forsørgelse.

Investere i forebyggelse af social kontrol

Vi ønsker at tage et opgør med den sociale kontrol og kvindeundertrykkelse, der eksisterer i ghettomiljøer og parallelsamfund. Vi ønsker ikke, at der finder social kontrol sted i Danmark og derfor ønsker vi at investere i forebyggelse af social kontrol og kvindeundertrykkelse i religiøse miljøer. Vi ved i dag, at imamerne har en kæmpe rolle at spille i de religiøse domstole og “vejledningen” i social kontrol. Disse imamer skal straffes hårdt og udvises hvis dette er muligt.

Opgør med religiøse symboler

I Danmark har vi religionsfrihed - ikke religionslighed. Derfor mener vi, at kupler og minareter på moskéer skal forbydes. Opsætning af kupler og minareter på moskéer i Danmark for at indkalde til bøn skal ikke forekomme. Bønnekald bør i den sammenhæng forbydes helt. Derudover hører der heller ikke stormoskeer hjemme i Danmark, derfor ønsker DFU også et generelt forbud imod flere moskeer i landet. Vi vil samtidig tage et generelt opgør med den muslimske hovedbeklædning chador, der bør forbydes i det offentlige rum, da vi mener, den er et symbol på kvindeundertrykkelse. Danmark er et sekulært samfund og det er vigtigt, at dette afspejler sig i de danske skoler og på alle offentlige arbejdspladser, hvor vi derfor ønsker et forbud mod alle religiøse hovedbeklædninger på de offentlige institutioner.

Hjemsendelsespolitik

Efter mange årtiers forfejlet udlændingepolitik, hvor alt for mange mennesker har fået uberettiget ophold i landet, ønsker DFU ikke kun at stoppe for en yderligere indvandring, men også begynde massive hjemsendelser af folk, der allerede er i landet.
En officiel hjemsendelsespolitik fra dansk side er en nødvendighed.