Forsvar og nationens sikkerhed

DFU_Forsvar

Vi er tilhængere af:

  1. At Danmark skal fortsætte sit engagement i NATO
  2. At forsvaret skal skabe tryghed og sikkerhed for Danmark
  3. At antallet af værnepligtige hvert år skal udgøre 10.000 mennesker
  4. At værnepligten skal forlænges
  5. At værnepligten også skal gælde for kvinder
  6. At der skal oprettes et fælles nordisk forsvarssamarbejde
  7. At forsvarsbudgetterne årligt skal udgøre 2 % af BNP
  8. At der skal være en større fokus på vores danske helte

 

Det er vi fordi:

Et stærkt forsvar er forudsætningen for Danmarks beståen. Et stærkt forsvar er også den bedste garanti for, at danske værdier og selvstændighed ikke kommer under pres.

Frihed er ikke nogen selvfølge i denne verden, hvorfor vi også er nødsaget til at have et forsvar, der er i stand til at kunne håndhæve dansk suverænitet og integritet på dansk territorium. Vi mener derimod som udgangspunkt, at Danmark alene skal deltage i internationale missioner, hvis Danmarks deltagelse enten er af klar national interesse eller har et humanitært formål.

Øget engagement i NATO

Det er samtidig af største vigtighed, at Danmark fastholder sit stærke engagement i NATO. NATO er den bedste garant og forsvar for vestlige værdier og demokrati, og et tæt forhold til vores militære alliancepartnere i NATO er vitalt for danske interesser. Derimod ønsker vi ingen tilknytning til en EU-hær, da en sådan kun vil føre til splittelse mellem NATO-landene og alligevel kun ville kunne operere med taktisk og teknisk støtte fra USA.

Stærkt territorialforsvar

Vi mener, at det er vigtigt at sikre såvel et stærkt territorialforsvar samt muligheden for at udsende danske soldater til missioner af international og/eller humanitær karakter. Derfor har vi en forpligtelse til at opprioritere forsvarets økonomi, så vi hele tiden sørger for, at det danske forsvar har ressourcerne til at løse de opgaver, som Folketinget pålægger Forsvaret.

Det er vigtigt at Det Danske Forsvar bygger på en enhedstanke, der gør, at dansk forsvar altid råder over de våbentyper og støttefunktioner, der er nødvendige for at kunne opretholde forsvaret af dansk territorium. Af nye våbentyper mener vi, at vi skal genindføre Ubådseskadren, som er det bedste våben til at observere fjendtlige skibe og undervandsbåde i danske farvand. Derfor skal Danmark igen have et territorialt forsvar på linje med vores internationale engagement, hvorfor der er behov for flere soldater i Det Danske Forsvar.

Opprioriter værnepligten

Vi vil sætte værnepligten op, forlænge den og give kvinderne værnepligt på lige fod med mænd. Flere unge skal således gennemgå værnepligt, dels pga. den grundlæggende viden, som de unge kan erhverve og tage med sig videre i livet og dels fordi, at dette muliggør, at der kan indkaldes ekstra mænd og kvinder, hvis Danmark skal bidrage i forbindelse med humanitære kriser. I forhold til sidstnævnte, er det vigtigt med et godt uddannet forsvar. Vi foreslår at værnepligten hæves til 10.000 om året.

Fælles nordisk forsvar

Vi mener, at der skal oprettes et fælles nordisk forsvarssamarbejde med henblik på at sikre nordens suverænitet i Østersøen, således at de nordiske lande har større kontrol over Østersøen. Dette skal ske ved hjælp af en fælles nordisk koordineret militærflådeindsats, så vi sikrer, at ingen uvedkommende militære fartøjer er i nordisk farvand, eksempelvis ubåde fra Rusland. Vi skal nemlig ikke acceptere, at uvedkommende fartøjer frit kan sejle igennem nordisk farvand, hvor de kan patruljere og udspionere nordiske hære og lande. Danmark skal blandt andet som minimum erhverve sig en kampdygtig missilubåd, som skal indgå som et led i en større samlet nordisk koalition imod uvedkommende fartøjer i Østersøen. Koalitionen skal ikke blot bestå af ubåde men ligeledes af øvrigt militært udstyr og faciliteter, så som fælles kystvagt og radarudstyr, som kan indgå i kampen mod fjendtlige fartøjer i Østersøen. Derudover skal det nye nordiske forsvarssamarbejde også indebære flere fælles øvelser med deltagelse af samtlige af de nordiske lande samt fælles indkøb af nyt materiel.

2 % af BNP på forsvarsbudgettet

Derfor ønsker vi, at der bruges 2 % af landets på militæret i Danmark for at sikre et forsvar, der kan klare udefra kommende hændelser. Det store løft i forsvarsbudgettet skal gå til indkøb af nyt materiel; eksempelvis flere kampfly, flere kampvogne, bedre uddannelse og opstart af droneprogram, en udvidelse af den stående styrke, udvidelse af værnepligten, større prioritering og hjælp til veteraner, hjemmeværnet og en generel opprioritering af hærens tre værn. Det er dog vigtigt at understrege, at forsvaret også selv skal have en større indflydelse på, hvad pengene konkret skal bruges til og hvilket udstyr, der skal anskaffes.

Øget støtte til danske veteraner

Når den danske regering og stat påtager sig ansvaret for at sende danskere i krig rundt om i verdenen, er det også vigtigt, at staten tager ansvar for dem, når de kommer hjem igen. Vores soldater er ude og gøre en stor indsats for Danmark og det internationale samfund, og derfor skal de også modtage hjælp, når de kommer hjem igen. At være i krig er en alvorlig ting, der påvirker mange familier og især soldaten selv psykisk. Derfor skal og bør vi også satse mere på at yde større omsorg for vores danske helte ved bl.a. at afsætte flere midler til støtte. Hele den danske mentalitet, opfattelse og holdning til veteraner, der har været i krig, og generelt om vores soldater bør ændres til, at vi som borgere generelt ære, respektere og hylder vores soldater meget mere.