Folkeskole

DFU-Folkeskole

Vi er tilhængere af:

  1. At der skal indføres niveaudelt undervisning i folkeskolen
  2. At folkeskolen skal tilbyde mere og bedre vejledning for elever og mere efteruddannelse af lærerne
  3. At der maksimalt må være 24 elever pr. klasse. Klasserne må maksimalt bestå af 10 % tosprogede elever, og al modersmålsundervisning skal forbydes
  4. At disciplinen og respekten skal tilbage i folkeskolen sammen med mindst 2 morgensamlinger i ugen
  5. At folkeskolereformen skal reformeres
  6. At inklusionen har slået fejl og indsatsen med ordblindhed skal styrkes
  7. At muslimske friskoler skal lukkes og forbydes
  8. At vi skal indføre obligatorisk kristendomsundervisning i folkeskolen, samt styrke historieundervisningen
  9. At der skal være bedre muligheder for at vælge fri- og privatskoler

 

Det er vi fordi:

Folkeskolen er det første spadestik for enhver dansker i det danske uddannelsessystem. Det er her, at grundstenen bliver lagt for, hvilken vej man vælger at gå og finder sine egne styrker og kvalifikationer. Derfor mener vi, at den danske folkeskole fortsat skal være en af de bedste i verdenen. Men det kræver forandringer og handlinger. Undervisningen skal målrettes den enkelte elev, vejledning skal forbedres og tildeles alle elever og friheden til private aktiviteter skal tilbage. Vi ønsker en folkeskole, der giver de bedste muligheder for alle danskere. Det er, her fremtidens Danmark formes.

Niveaudelt undervisning

Niveauet i den danske folkeskole skal fortsat være blandt de bedste i verden. Det sikres ved en niveaudelt undervisning, så fagligt svage elever ikke bliver tabt, samtidigt med at de fagligt stærkeste bliver udfordret. Derved skaber vi en folkeskole i balance, en folkeskole hvor fagligheden styrkes samt en folkeskole, hvor undervisningen kan målrettes og tilpasses den enkelte elevs behov.

Bedre uddannelsesvejledning, samt bedre uddannelse af lærerne

Vi skal sikre en bedre vejledning i folkeskolen, som sikrer vejledning til alle elever og ikke kun til de få. Bedre vejledning sætter den enkelte elevs kvalifikationer i højsæde og vi skal derfor sørge for, at lærerne har tid til den enkelte elev. Derfor mener vi, at der maksimalt skal være 24 elever i hver klasse. I takt med de krav der stilles til lærerstaben, ønsker vi, at de kommende generationer af læreruddannelsen foregår på universitetsniveau ligesom i vores naboland, Finland. Det vil være med til at skabe grobund for en bedre uddannelse til vores børn.

Maks 10 % af klassen må være tosprogede

Andelen af 2-sprogede elever må maksimalt udgøre 10 % af klassen. Vi er imod modersmålsundervisning, da denne ikke fremmer integrationen, som folkeskolen ellers spiller en vigtig rolle i. I den danske folkeskole foregår undervisningen på dansk!

Disciplin og respekt er afgørende

Disciplinen og respekten for lærerne skal tilbage som en nødvendig forudsætning for et godt læringsmiljø. Det skal således være en klar forventning ved skolestart, til at forældre i samråd med skolen engagerer sig i at sikre, at børnene er læringsparate og klar til at indgå i et klassefællesskab. At være læringsparat betyder, at børnene kan sidde stille, være stille og række hånden op, når de vil bidrage med noget. At kunne indgå konstruktivt i et klassefællesskab vil sige, at børnene kan tilpasse sig til klassehelheden og indordne sig efter et fælles regelsæt, der gælder for alle. For at denne disciplin kan genoprettes i det danske skolesystem, ønsker vi at lærerne og eleverne er Dis, samt at der indføres skoleuniformer i folkeskolen. At være Dis og gå med skoleuniformer er ikke gammeldags, men stadig højaktuelt i en verden der konstant er under forandring.

Morgensamling skal styrke dansk kultur

Der skal minimum være to ugentlige fælles morgensamlinger, hvor der synges morgensange fra den danske Højskolesangbog eller den danske Salmebog og hvor lærerne på skift italesætter og forklarer baggrunden for og indholdet af de danske sange. Dette gøres for at videregive den danske kulturarv og understøtte de mange integrationstiltag, som samfundet i øvrigt investerer i.

Reform af folkeskolereformen

Vi prioriterer de unges frihed, faglighed og trivsel højt. Folkeskolereformen har bidraget til en længere skoledag, hvor eleverne får reduceret deres muligheder for at dyrke deres fritidsaktiviteter. Reformen har også bidraget til, at lærerne får dårligere forberedelsestid, ligesom den har svækket muligheden for, at eleverne kan studere i deres eget tempo og på eget niveau. Folkeskolereformen har medført stressede elever, stressede lærere og stressede forældre. Derfor er vi modstandere af folkeskolereformen. Vi ønsker en folkeskole, hvor eleverne får friheden tilbage - frihed til at dyrke deres fritidsaktiviteter efter skole og frihed til at studere på eget niveau.

Endvidere ønsker vi, at der afsættes mere tid til lærernes forberedelse af undervisningen, ligesom vi ønsker at styrke efteruddannelsen af lærerne, så undervisningen følger med tiden og er interessant for alle elever.

Stop inklusion

Vi mener, at inklusionen i folkeskolen har slået fejl og derfor skal vi stoppe inklusionen i folkeskolerne. Inklusion gavner hverken de velfungerende børn eller børn med særlige udfordringer. Børn med særlige udfordringer har behov for øget opmærksomhed og støtte i specialklasser på landets folkeskoler, mens de velfungerende børn har krav på en undervisning, der ikke afbrydes hyppigt af forskellige forhold, som inklusionen af den meget brede børnegruppe giver anledning til.

Øget fokus på ordblindhed

Vi ønsker at styrke indsatsen for at afhjælpe vanskelighederne ved ordblindhed. Der skal sættes ind langt tidligere i forhold til ordblindhed end der gøres i dag, så vi kan få afdækket ordblindhed så tidligt som muligt, så vi kan hjælpe og støtte allerede fra de første skoleår. Jo tidligere vi sætter ind, jo større chancer er der for, at vi kan gøre udfordringen mindre for de pågældende børn. Vi er således tilhængere af, at der afsættes flere midler til dette formål i folkeskolen.

Luk og forbyd alle muslimske friskoler

Vi ønsker at lukke og forbyde alle muslimske friskoler i Danmark. Som ung i Danmark er det utrolig vigtigt, at man vokser op i den danske kultur med en dansk hverdag og at man tager de danske traditioner, værdier og normer til sig og efterlever disse. Dette bidrager muslimske friskoler ikke til. Ligeledes er det dokumenteret, at flere af de muslimske friskoler har promoveret terrororganisationer. De muslimske friskoler understøtter parallelsamfundet og giver incitament til, at de tosprogede elever ikke integrerer sig.

Obligatorisk kristendomsundervisning i folkeskolen, samt styrke historieundervisningen

Derudover skal det være forbudt at blive fritaget fra kristendomsundervisningen i folkeskolen samt at få fri på andre religioners helligdage end de traditionelle kristne helligdage. Kristendommen og religioner har haft betydning for civilisationer og historien gennem hele menneskehedens historie og derfor bør denne undervisning ikke kunne fravælges. Dertil ønsker vi, at historieundervisningen skal opprioriteres, da historieundervisningen er en del af at kunne blive et dannet menneske og kunne forstå hvor man kommer fra.

Bedre muligheder for at vælge fri- og privatskoler

I Danmark har vi en stolt tradition for fri- og privatskoler. Selvom der gennem de seneste år har været en hetz imod forældre, der vælger at sætte sine børn på fri- og privatskoler, ønsker DFU ikke at følge med på denne hetz. Fri- og privatskoler løfter en kæmpe samfundsopgave ved at holde liv i lokalområderne, den kristne tradition og løfter de elever der ellers ikke ville kunne gennemføre skolegangen i en almindelig folkeskole!