Retspolitik

DFU_retspolitik

Vi er tilhængere af:

 1. At kriminelle skal straffes hårdere, der indføres højere minimumsstraffe og ofrene skal hjælpes bedre end i dag
 2. At der indføres medicinsk kastration af seksualforbrydere
 3. At Danmark indfører et nationalt fingeraftryk -og DNA-register
 4. At udlændinge udvises for bestandig ved grov kriminalitet
 5. At der indføres 3-strikes and out ved grov kriminalitet
 6. At de danske straffe bliver længere og livstidsdommene skal skærpes, så den er for livstid
 7. At Luksusgoder skal fjernes for fængslerne
 8. At vi indføre ungdomsdomstolen og den kriminelle lavalder afskaffes
 9. At pebersprayen skal legaliseres
 10. At der indføres permanent grænsekontrol og markant mere overvågning
 11. At racismeparagraffen afskaffes
 12. At der der kommer øget fokus færdselsforseelser, samt højere straffe
 13. Forbyd bederum på uddannelsesinstitutioner
 14. At der tilføres flere ressourcer til politiet og der kommer mere lokalt politi
 15. At hvis en person har begået personfarlig kriminalitet, kan denne person ikke indrejse til Danmark
 16. At der kommer et øget fokus på kriminalforsorgen
 17. At det kommer strammere regler for fyrværkeri i Danmark

 

Det er vi fordi:

Vi er et lov-og-orden-parti, der ønsker skærpede straffe for al personfarlig kriminalitet som mord, vold, voldtægt, pædofili og røveri samt narkokriminalitet og tyverier. Der må aldrig herske tvivl om, at et retfærdigt retssamfund håndhæver lovene og straffer kriminelle, og på den måde sætter ofrene i centrum.

Desværre er straffene alt for lave i Danmark. Derfor skal strafferammer sættes kraftigt i vejret – ligesom der skal indføres minimumsstraffe for en række forbrydelser.

Medicinsk kastration

I forhold til sædelighedsforbrydelser såsom voldtægt og pædofili er vi tilhængere af medicinsk kastration af seksualforbryderen, så vedkommende forhindres i at begå lignende kriminalitet. Dermed øges den almindelige danskers sikkerhed og ofrenes retssikkerhed tilgodeses.

Nationalt DNA- og fingeraftryksregister

Danmark bør indføre et nationalt DNA- og fingeraftryksregister, der kan lette politiets arbejde og øge muligheden for opklaring af personfarlige forbrydelser blandt andet mord, voldtægt, pædofili eller grov vold.

3-strikes-and-you-out

Udlændinge, der begår personfarlig og/eller grov kriminalitet, skal omgående udvises på livstid. Endelig skal der indføres en 3-strike-and-you-out-regel i dansk strafferet, således at tre grove lovovertrædelser medfører, at der lægges en lang åremålsstraf oveni den pådømte straf.

Indfør livstidsdom

Den danske livstidsdom skal skærpes, så livstidsdommen er på livstid og ikke kun 16 år.

Fjern luksusgoderne i fængslet

Når man sidder i fængsel i Danmark, så sidder man der for at tage sin straf, derfor skal de indsatte fratages alle goder med undtagelse af få fællesarealer. Dertil skal det ikke være muligt for hårdkogte kriminelle at kunne afsone noget af deres straf i et åbent fængsel. Desuden skal prøveløsladelser og orlov ikke gælde personfarlige og/eller organiserede kriminelle. “Strafrabatter” skal dertil også fjernes samt rabatter på bøder.

Dertil skal fængslerne begrænse alle goder i form af tv, internet og andet, ved at flytte disse ting ud i fællesarealer, men med begrænset adgang. Det samme gælder motionsfaciliteterne i alle landets fængsler.

Indførelse af ungdomsdomstol, samt afskaffelse af den kriminelle lavalder
Vi går ind for en ungdomsdomstol, så unge under 18 kan komme for en ungdomsdomstol og prøve retssystemet indefra. Det betyder dertil, at vi også ønsker at afskaffe den kriminelle lavalder, da kriminalitet ikke er afhængig af gerningsmandens alder.

Der er ikke tale om, at unge skal omgås hårdkogte kriminelle eller sidde i fængsel. De skal anbringes på institutioner, hvor der opholder sig andre unge fra det kriminelle miljø. Vi skal ikke sætte børn i fængsel. Dette skal give de unge en fornemmelse af, hvilken løbebane de er på vej ud på, således at de kan få rettet op og tilpasset sig samfundets normer og værdier, inden det for alvor kan gå galt, når de bliver voksne.

Rehabilitering

Vi ønsker at hjælpe kriminelle videre til et godt liv. Det er vigtigt, at samfundet - samtidig med at de kriminelle gives hårdere straffe - hjælper dem videre til et liv uden kriminalitet. Derfor skal investeringerne i forskning i kriminalitet øges, så vi kan finde bedre måder, hvorpå vi kan forebygge ny kriminalitet og færre tilbagefald til denne løbebane. Støtte til de kriminelle kan foregå i fængslet under afsoningen. I fængslet tilbydes uddannelse og hjælpemidler, som de kriminelle kan benytte sig af i fængslet.

Legaliser peberspray

 Det er ethvert menneskes ret, at kunne forsvare og passe på sig selv. Det er dybt forkasteligt, at vi som samfund gør uskyldige kvinder (og mænd) til kriminelle ved ikke at legalisere peberspray til selvforsvar. Peberspray er et passivt forsvarsvåben som ikke giver varige skader på øjnene - Det er derfor en helt grundlæggende frihedsrettighed, at have lov til at bærenetop peberspray i tasken eller lommen.

Det er for enhver tydeligt, at peberspray kan være med til at stoppe en kriminel handling i at eskalere, blot ved en simpel pacificering af gerningsmanden. Vi bør derfor lovliggøre peberspray til nødværge og sørge for at trygheden kan komme tilbage bl.a. i nattelivet!

Indfør permanent grænsekontrol

Vi har behov for at indføre permanent grænsekontrol ved alle de danske grænseovergange, så vi selv kan kontrollere, hvad der kommer ind over landets grænser. Hvert år importeres der flere tons euforiserende stoffer, skydevåben og andet, der ikke ønskes indført i Danmark.

Grænseoverskridende kriminalitet hærger også i disse år. For at stoppe den grænseoverskridende kriminalitet vil det være oplagt med toldere ved den dansk-tyske grænse. Alt for længe har Danmark været et “eldorado-land” for grænseoverskridende tyvebander. Vi skal stå vagt for vores egen dør, da dette rent faktisk har en effekt. Hvis en person har begået personfarlig kriminalitet, kan denne person ikke rejse ind i Danmark. Dette er nødvendigt for at sikre den danske befolknings sikkerhed.

Øget overvågning

Staten skal sikre, at alle værktøjer tages i brug i bekæmpelsen af kriminalitet. Her er overvågning et godt redskab. De steder hvor overvågning er blevet implementeret, har man opnået gode resultater. London er den hovedstad i Europa, hvor gader og stræder er mest overvåget døgnet rundt, og resultatet af dette er, at kriminaliteten er faldet markant og den anmeldte kriminalitet også er faldet.

Dette begrænser ikke din og min frihed eller mistænkeliggør en hel befolkning. Overvågning betyder forbedret sikkerhed for alle! Ingen kriminelle skal føle sig trygge i Danmark. Overvågning er den lovlydige borgers usynlige sikkerhedsbetjent og den kriminelles værste mareridt. Derfor skal vi indføre mere overvågning.

Afskaf racismeparagraffen

Vi mener, at racismeparagraffen skal afskaffes. I dagens Danmark er der ikke brug for en paragraf, som forhindrer borgerne i at udtale sig om minoriteter. Det at udtale sig om minoriteter er en del af vores ytringsfrihed og man skal ikke straffes for at have en holdning, så længe man ikke opfordrer til vold (i hvilket tilfælde vi har anden lovgivning, som gør sig gældende). Vi tror på, at vi gennem dialog kan ændre ekstreme holdninger - ikke ved at straffe dem.

Racismeparagraffen indskrænker altså vores ytringsfrihed og det mener vi ikke er rimeligt i et demokratisk samfund. Derfor er denne paragraf ikke til gavn for nogen.

Hårdere og strengere straffe for færdselsforseelser

Vi mener, der skal slås hårdt ned på folk der kører uhensigtsmæssigt i trafikken som vanvidsbilister. Alt for mange kommer til skade i trafikken årligt og det skal vi have stoppet. Derfor mener vi at det skal være meget nemmere at tage folks kørekort, sende dem op til nye køreprøver, konfiskerer folks køretøjer og at der generelt skal være langt højere bøder.

Dertil mener vi, at vi skal tage helt nye metoder i brug overfor visse kriminelle. Vi vil gøre det muligt at politiet kan frakende folk retten til at eje et køretøj og at få frakendt sit kørekort bestandigt.

I forhold til spritbilister skal der fremover kunne installeres en alkometer lås i deres køretøj for at sikre og forebygge at de ikke kører beruset rundt i deres køretøjer for en periode.

Forbyd bederum

Mange uddannelsesinstitutioner er nu indrettet med et bederum, eller som det bliver kaldt; fordybelsesrum. Disse rum skal fjernes. Religion er en privatsag, der hører til indenfor hjemmets fire vægge.

Flere ressourcer til politiet og lokale politistationer

Nationen er forpligtet til at sikre sine borgere sikkerhed og tryghed. Ingen danskere skal være i tvivl om, at hjælpen kommer, når der kaldes. Derfor skal der tilføres flere midler til politiet og ske en opprioritering af politiets ressourcer. Disse nye midler skal blandt andet gå til opdatering af materiale og flere politifolk. Nyt materiale og udstyr kunne eksempelvis være et indkøb af strømpistoler og pistoler der skyder med gummikugler. Midlerne skal også gå til at få udvidet den danske politistyrke markant. Politiet skal i det hele taget have flere beføjelser i forhold til deres daglige arbejde.

Vi mener, at det er vigtigt at politiet er lokalt til stede i nærheden af borgerne i lokalsamfundene rundt omkring i Danmark. Derfor går vi ind for at der oprettes langt flere lokale politistationer i hele landet. Dette vil både styrke den lokale tryghed og tillid til politiet.

Kriminalforsorgens betingelser

I takt med at at vi ønsker at tilføje flere ressourcer til politiet og anklagemyndigheden, ønsker vi også at kriminalforsorgen skal have nogle bedre rammebetingelser. Derfor ønsker vi, at fængselsfunktionærernes generelle udstyr udvides til også at omfatte strømpistoler og peberspray. Danmark skal generelt lade sig inspirere mere af det amerikanske fængselssystem. Vi anerkender derfor også at det kræver mere personale med efteruddannelse, for at kunne håndtere de mange fængslede og mere farlige forbrydere.

Strammere regler for fyrværkeri

Vi mener, at man i Danmark bør stramme reglerne for hvornår man kan købe og skyde fyrværkeri af sådan så at perioden bliver begrænset til at lægge meget tættere op af nytårsaften. Det burde først være tilladt at købe og skyde fyrværkeri af den 29. december. Dette skal ske for at tage hensyn til både Danmarks mange veteraner og de danske dyr.