Erhverv og arbejdsmarked

2

Vi er tilhængere af:

 1. At det skal kunne betale sig at arbejde
 2. At der skal indføres et loft over mængden af offentlige ydelser
 3. At prostitution anerkendes som et erhverv i Danmark
 4. At virksomheds- og selskabsskatten sænkes til 20%
 5. At vi har en velfungerende velfærdsstat
 6. At der sker en afbureaukratisering af den offentlige sektor
 7. At der sker en udflytning af statslige arbejdspladser
 8. At der kommer flere lærepladser
 9. At vi har et konkurrencedygtigt landbrug
 10. At de små- og mellemstore virksomheder prioriteres
 11. At der kommer en mere liberal taxilovgivning
 12. At PostNord privatiseres

Det er vi fordi:

Det danske erhvervsliv og arbejdsmarked skal bygges på de frie markedskræfter, og staten skal være med til at sætte de bedste vilkår for alle vores parter. Den danske økonomi skal være præget af økonomisk ansvarlighed og danne grundlag for en stærk velfærdsstat, der skal virke som et socialt sikkerhedsnet, så danskerne kan være trygge. Den danske økonomi skal bygge på frie og liberale markedskræfter og tanker der skal sikre, at dansk erhvervsliv har de bedste vilkår at drive virksomhed ud fra.

Hæv beskæftigelsesfradraget

Det skal altid kunne betale sig at arbejde. Derfor skal der være en betydelig økonomisk fordel at gå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse/uddannelse. Flere danskere på arbejdsmarkedet skal kunne beholde flere af deres egne penge. Derfor skal beskæftigelsesfradraget hæves, så særligt de laveste indkomster får flere penge mellem hænderne af at gå på arbejde.

Loft over offentlige ydelser

Der skal samtidig være et loft over, hvor meget én person kan få i offentlige ydelser i forhold til den overenskomstbestemte mindsteløn. Det skal kunne betale sig at tage et arbejde, hvor man bidrager med mere til samfundet, bl.a. ved at betale arbejdsmarkedsbidrag, som kun betales af folk i beskæftigelse.

Anerkend prostitution som et erhverv i Danmark

I Danmark er det ikke illegalt at være prostitueret og have prostitution som sin primære beskæftigelse, men prostitution anerkendes i dag ikke for at være et erhverv. Dette betyder, at de prostituerede betaler skat, men ingen mulighed har for at få dagpenge, være medlemmer af fagforeninger eller tegne en arbejdsforsikring. Derfor ønsker vi, at prostitution som erhverv skal være anerkendt i Danmark. Vi ønsker at give prostituerede de samme rettigheder som alle andre på arbejdsmarkedet har for på den måde at sikre de bedste arbejdsvilkår og sikkerhed for de prostituerede.

Danmark skal være et attraktivt erhvervsland

Danmark skal være blandt de mest attraktive lande at placere en virksomhed i. Vi skal sikre, at Danmarks konkurrenceevne er blandt de bedste i en globaliseret verden. Derfor skal virksomheds- og selskabsskatten sænkes fra 22 % til 20 %. Dette vil sikre flere jobs i Danmark og øge arbejdsudbuddet, så flere danskere kan gå fra passiv forsørgelse til et aktivt arbejdsliv på arbejdsmarkedet. Derudover er det vigtigt, at Danmark får et opgør med alle de mange regler, krav og afgifter der besværliggøre det at starte og drive virksomhed i Danmark.

Bevarelse af det traditionelle danske arbejdsmarked

Vores erhvervspolitik afspejler vores partis værdier. Vi arbejder for et arbejdsmarked, hvor den danske model bevares intakt med overenskomster, ordentlige lønninger og arbejdsvilkår. Det er helt essentielt, at arbejdsgivere påtager sig det sociale ansvar og indgår overenskomster. Særligt med hensyn til østeuropæisk arbejdskraft eksisterer der store problemer med social dumping, hvor arbejdsgivere foretrækker den billigere østeuropæiske arbejdskraft frem for den danske.

Afbeaukratiser den offentlige sektor

Vi skal tage et opgør med bureaukratiet og afbureaukratisere den offentlige sektor. Her skal der være mere tillid, færre regler, en lempelse af registreringskrav og et større rum så den enkelte medarbejder kan have mere fokus på de kerneopgaver vedkommende er sat i verden for at udfører. Der er helt kort opstået et alt for skævt forhold mellem den tid medarbejderne bruger på borgerne, og den tid, de bruger på unødigt papirarbejde og bureaukrati. Sygeplejersken skal have tid til sine patienter og pædagogen skal have tid til børnene i institutionen.

Et Danmark i balance

Vi skal sikre balancen i Danmark. Danmark må ikke knække over, så alle jobs centraliseres i Hovedstadsregionen. Flere statslige arbejdspladser skal flyttes ud af Hovedstadsregionen og ud i landdistrikterne. Der skal skabes en bedre balance i Danmark, og der skal tages mere hensyn til de forskellige områder. Det gælder blandt andet uddannelsestilbud, transportinvesteringer, kulturtilbud og statslige arbejdspladser.

Flere lærepladser

Det skal være attraktivt at være lærling, og der skal ansættes flere unge i håndværksbranchen. Danmark får brug for flere erhvervsuddannede i fremtiden, hvis vi skal bevare vores velfærdssamfund. Fremtiden er de unge på arbejdsmarkedet. Ligeledes skal vi styrke skolepraktikken. Vi skal investere og sikre fremtiden. Derfor vil vi forpligte arbejdsgivere til at ansætte lærlinge og tildele flere lærepladser gennem sociale klausuler.

Konkurrencedygtigt dansk landbrug

Mennesker har gennem årtusinder interageret med naturen gennem agerbrug og jagt. Denne påvirkning har nu stået på så længe, at den er en del af naturens orden. Derfor støtter vi dansk landbrug og jagt, når disse aktiviteter finder sted på bæredygtig vis i respekt for samspillet med naturen. Landbruget er det eneste erhverv i Danmark, hvor produktionsmidlerne beskattes. Landbruget er således pålagt utallige skatter, afgifter og restriktioner. Vi ønsker at sikre bedre vilkår for det danske landbrug herunder at afskaffe skat på produktionsjord. Det danske landbrug er udsat for unfair konkurrence, da landmændene rammes af skatter og afgifter, som ikke er pålagt landbrug i andre lande. Ved at fjerne disse skatter og afgifter ønsker vi gøre landbruget lige så konkurrencedygtigt som i andre lande.

På mange landbrugsbedrifter ligger jorderne usammenhængende og spredt. Det øger transportomkostningerne, øger tidsforbruget i driften og er en barriere for produktivitetsforbedringer. Bedre muligheder for erhvervsmæssig betinget jordfordeling giver en lavere klimabelastning, reducerer nabogener og forbedrer bedrifternes økonomi.

Rentabelt ejerskifte

Fritagelse for tinglysningsafgift ved førstegangsetablering af landbrugsvirksomhed. I modsætning til andre nystartede virksomheder vil omkostningerne til tinglysningsafgift ved køb af en landbrugsejendom for en ung landmand udgøre en betydelig barriere. Markedet for landbrugsejendomme er i øjeblikket fastlåst, og gennemsnitsalderen for landmænd stiger årligt med næsten 1 år. Førstegangskøbere af landbrugsejendomme bør derfor fritages for tinglysningsafgift for at fremme den nødvendige strukturtilpasning i erhvervet.

For at fremme køb og salg af små danske virksomheder bør mikrovirksomheder - dvs. virksomheder med maksimalt 10 beskæftigede og en omsætning eller balance på under 15 mio. kr. årligt – kunne overdrage med succession til en ubegrænset personkreds. Initiativet vil fremme ejerskifte i en række små og mellemstore virksomheder, hvor skattebetalingen i forbindelse med ejerskifte hæver prisen og gør ejerskiftet urentabelt.

Dansk konkurrenceevne skal styrkes

Danmark har en meget åben økonomi og er derfor afhængig af handel med omverdenen. Derfor skal dansk økonomi være konkurrencedygtig på de internationale markeder således, at vi kan øge væksten og beskæftigelsen i Danmark. Særligt den private sektors produktionsarbejdspladser skal trækkes tilbage til Danmark. Derfor skal vi lette vilkårene for virksomhederne ved at reducere de erhvervs rammende afgifter.

En meget stor del af arbejdsstyrken er beskæftiget i små og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder er rygraden i Danmarks virksomhedsstruktur. Derfor skal der foretages en kraftig afbureaukratisering, så særligt de små og mellemstore virksomheder har mulighed for at skære udgifter til administration fra og derved øge konkurrenceevnen som følge af lavere omkostninger. Dette initiativ skal ligeledes have den effekt, at det bliver nemmere og billigere at starte egen virksomhed og dermed skabe vækst og nye arbejdspladser.

Liberaliser taxiloven

Taxiloven der trådte i kraft i 2018 har skævvredet den danske taxibranche med alt for mange restriktioner og stramme regler. Det frie marked i Danmark skal grundlæggende styrkes. Taxiloven pressede dengang nye aktører ud af taxibranchen i Danmark, som eksempelvis Uber. Det var helt grundlæggende forkert og derfor skal taxiloven liberaliseres.

Privatiser PostNord

Vi mener, at Danmark gradvist skal arbejde sig hen imod en privatisering og afvikling af PostNord. Markedet har gennem de seneste mange år ændret sig dramatisk på post- og pakke-området. Med en stort set digitalisering af posten, hvilket var forretningsgrundlaget for virksomheden, og en hård konkurrence fra private virksomheder på pakke området, giver det ikke økonomisk mening på den lange bane at fastholde en statslig postvirksomhed. I mange år har staten valgt at holde PostNord kunstigt i live med utallige kapitalindsprøjtninger, hvilket kun har været med til at få PostNord til at prøve at udkonkurrerer de private virksomheder når det kommer til pakke området. PostNord leverer dog stadig årligt et større millionunderskud. Vi tror helt grundlæggende på, at det frie marked her er de bedste til gradvist at overtage opgaven fra PostNord gennem en gradvis liberalisering og privatisering af post- og pakkemarkedet og PostNord.