Erhvervspolitik

DFU-Erhvervspolitik

Vi er tilhængere af:

  1. At vi har en velfungerende velfærdsstat
  2. At vi får lavere skatter og afgifter
  3. At der sker en udflytning af statslige arbejdspladser
  4. At der kommer flere lærepladser
  5. At vi har et konkurrencedygtigt landbrug
  6. At de små- og mellemstore virksomheder prioriteres

 

Det er vi fordi:

Den danske økonomi skal være præget af økonomisk ansvarlighed og danne grundlag for en stærk velfærdsstat, der skal virke som et socialt sikkerhedsnet, så danskerne kan være trygge. Den danske velfærdsstat skal forvaltes således, at man også fremover kan sikre, at der er et sikkerhedsnet under de svageste i samfundet.

Lavere skattetryk

Vi arbejder for et generelt lavere skattetryk med fokus på nedsættelse af afgifter, da disse skader dansk konkurrenceevne og vanskeliggør borgernes mulighed for at gennemskue, hvad det faktiske skattetryk er. Samtidig ønsker vi at reducere indkomstskatterne ved at øge bundfradraget; derved kan vi modvirke lønstigninger, der kan skade Danmarks konkurrenceevne, inflation, skabe større arbejdsudbud, sikre råderum til forbrug for de svageste og for middelklassen og øge incitamentet til at tage et arbejde.

Danmark skal være et attraktivt erhvervsland

Danmark skal være blandt de mest attraktive lande at placere en virksomhed i. Vi skal sikre, at Danmarks konkurrenceevne er blandt de bedste i en globaliseret verden. Derfor skal virksomheds- og selskabsskatten sænkes fra 22 % til 20 %. Dette vil sikre flere jobs i Danmark og øge arbejdsudbuddet, så flere danskere kan gå fra passiv forsørgelse til et aktivt arbejdsliv på arbejdsmarkedet. Bevarelse af det traditionelle danske arbejdsmarked.

Dansk Folkepartis Ungdom er imod en fjernelse af topskatten, da den er med til at sikre den danske velfærdsstats overlevelse. Til gengæld arbejder Dansk Folkepartis Ungdom for at hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat.

Bevarelse af det traditionelle danske arbejdsmarked

Vores erhvervspolitik afspejler vores partis værdier. Vi ønsker, at danske jobs. Vi arbejder for et arbejdsmarked, hvor den danske model bevares intakt med overenskomster, ordentlige lønninger og arbejdsvilkår. Det er helt essentielt, at arbejdsgivere påtager sig det sociale ansvar og indgår overenskomster. Særligt med hensyn til østeuropæisk arbejdskraft eksisterer der store problemer med social dumping, hvor arbejdsgivere foretrækker den billigere østeuropæiske arbejdskraft frem for den danske.

Et Danmark i balance

Vi skal sikre balancen i Danmark. Danmark må ikke knække over, så alle jobs centraliseres i Hovedstadsregionen. Flere statslige arbejdspladser skal flyttes ud af Hovedstadsregionen og ud i landdistrikterne. Der skal skabes en bedre balance i Danmark, og der skal tages mere hensyn til de forskellige områder. Det gælder blandt andet uddannelsestilbud, transportinvesteringer, kulturtilbud og statslige arbejdspladser.

Flere lærepladser

Det skal være attraktivt at være lærling, og der skal ansættes flere unge i håndværksbranchen. Danmark får brug for flere erhvervsuddannede i fremtiden, hvis vi skal bevare vores velfærdssamfund. Fremtiden er de unge på arbejdsmarkedet. Ligeledes skal vi styrke skolepraktikken. Vi skal investere og sikre fremtiden. Derfor vil vi forpligte arbejdsgivere på at ansætte lærlinge og tildele flere lærepladser gennem sociale klausuler.

Konkurrencedygtigt dansk landbrug

Mennesker har gennem årtusinder interageret med naturen gennem agerbrug og jagt. Denne påvirkning har nu stået på så længe, at den er en del af naturens orden. Derfor støtter vi dansk landbrug og jagt, når disse aktiviteter finder sted på bæredygtig vis i respekt for samspillet med naturen. Landbruget er det eneste erhverv i Danmark, hvor produktionsmidlerne beskattes. Landbruget er således pålagt utallige skatter, afgifter og restriktioner. Vi ønsker at sikre bedre vilkår for det danske landbrug herunder at afskaffe skat på produktionsjord. Det danske landbrug er udsat for unfair konkurrence, da landmændene rammes af skatter og afgifter, som ikke er pålagt landbrug i andre lande. Ved at fjerne disse skatter og afgifter ønsker vi gøre landbruget lige så konkurrencedygtigt som i andre lande.

På mange landbrugsbedrifter ligger jordene usammenhængende og spredt. Det øger transportomkostningerne, øger tidsforbruget i driften og er en barriere for produktivitetsforbedringer. Bedre muligheder for erhvervsmæssig betinget jordfordeling giver en lavere klimabelastning, reducerer nabogener og forbedrer bedrifternes økonomi.

Afskaffelse af pesticidafgiften

Pesticidafgiften svækker landbrugets konkurrenceevne, begrænser ikke mængden af forbrugte pesticider og øger risikoen for resistens. Pesticidafgiften bør derfor afskaffes. Samtidig betaler danske landmænd en kraftig overpris for plantebeskyttelsesmidler sammenholdt med deres konkurrenter i de øvrige EU-lande. Det er med til at svække danske planteproducenters konkurrenceevne. Pesticidafgiften har kun i meget begrænset omfang en adfærdsregulerende effekt. Til gengæld skaber afgiften en øget risiko for pesticidresistens, fordi afgiften ensretter forbruget til få produkter. Pesticidafgiftens negative konsekvenser for eksporten står ikke mål med provenuet, og afgiften har ringe adfærdsregulerende effekt. Afgiften bør derfor afskaffes.

Rentabelt ejerskifte

Fritagelse for tinglysningsafgift ved førstegangsetablering af landbrugsvirksomhed. I modsætning til andre nystartede virksomheder vil omkostningerne til tinglysningsafgift ved køb af en landbrugsejendom for en ung landmand udgøre en betydelig barriere. Markedet for landbrugsejendomme er i øjeblikket fastlåst, og gennemsnitsalderen for landmænd stiger årligt med næsten 1 år. Førstegangskøbere af landbrugsejendomme bør derfor fritages for tinglysningsafgift for at fremme den nødvendige strukturtilpasning i erhvervet.

For at fremme køb og salg af små danske virksomheder bør mikrovirksomheder - dvs. virksomheder med maksimalt 10 beskæftigede og en omsætning eller balance på under 15 mio. kr. årligt – kunne overdrage med succession til en ubegrænset personkreds. Initiativet vil fremme ejerskifte i en række små og mellemstore virksomheder, hvor skattebetalingen i forbindelse med ejerskifte hæver prisen og gør ejerskiftet urentabelt.

En række afgifter skal fjernes

Vi vil tage et opgør med og rydde op i de danske afgifter, der hver dag gør dagligdagen besværlig for borgerne. Vi ønsker at gøre hverdagen så let og omkostningsfri for forbrugere og virksomheder som muligt. Vi skal derfor fjerne de afgifter, som gør dagligdagsvarer og aktiviteter ekstra dyre for almindelige borgere, f.eks. svulmeafgiften, chokoladeafgiften, vinafgiften, emballageafgiften, spiritusafgiften, benzinafgiften og kaffeafgiften. Dette vil give danskerne en nemmere og billigere dagligdag.

Fjern afgiften på Storebæltsbroen. Afgiften på Storebæltsbroen blev indført for at sikre betaling af broen. Broen har været betalt i flere år, og derfor ønsker vi at afskaffe denne afgift. Dette vil sikre en nemmere dagligdag for danskere, der kører langt på arbejde eller for at besøge familie.

Vi kræver et opgør med arveafgiften, så der ikke sker dobbeltbeskatning af virksomheden ved generationsskifte (overdragelse af virksomheden fra en generation til den næste generation). Det skal lette muligheden for at drive en familieejet virksomhed videre, hvorved der også bevares arbejdspladser.

Dansk konkurrenceevne skal styrkes

Danmark har en meget åben økonomi og er derfor afhængig af handel med omverdenen. Derfor skal dansk økonomi være konkurrencedygtig på de internationale markeder, således at vi kan øge væksten og beskæftigelsen i Danmark. Særligt den private sektors produktionsarbejdspladser skal trækkes tilbage til Danmark. Derfor skal vi lette vilkårene for virksomhederne ved at reducere de erhvervs rammende afgifter.

En meget stor del af arbejdsstyrken er beskæftiget i små og mellemstore virksomheder. Disse virksomheder er rygraden i Danmarks virksomhedsstruktur. Derfor skal der foretages en kraftig afbureaukratisering, så særligt de små og mellemstore virksomheder har mulighed for at skære udgifter til administration fra og derved øge konkurrenceevnen som følge af lavere omkostninger. Dette initiativ skal ligeledes have den effekt, at det bliver nemmere og billigere at starte egen virksomhed og dermed skabe vækst og nye arbejdspladser.