Danskhed

DFU_Danskhed

Vi er tilhængere af:

  1. At vi skal værne om de danske værdier
  2. At bevare det danske monarki og folkekirken
  3. At vi går efter princippet om at “med ret følger pligt”
  4. At vi skal bevare velfærdssystemet, som vi kender det
  5. At Danmark skal bevare selvstændigheden og ikke lade os rive ind i EU

 

Det er vi fordi:

I over tusind år har Danmark været beboet af danskere, der igennem generationer har bygget landet op til et af verdens mest frie, lige og rige lande. Danskheden er i denne sammenhæng et helt centralt begreb. Danskheden er det særligt danske, som er modnet gennem generationerne og består af vores fælles danske kultur, historie og religion. Det folkelige sammenhold har rod i danskheden, og danskheden er dermed forudsætningen for en nation kendetegnet ved tryghed, tolerance og frihed.

Beskyt Danmarks nationale selvstændighed

Dét Danmark, som vi kender og elsker, er værd at bevare og forsvare. Derfor ser vi det som et af vores hovedformål at beskytte vores nationale selvstændighed. Beslutninger skal derfor træffes i Folketinget. Vi tror på, at en nation har det bedst, når den ledes af et parlament, der vælges af og for folket. Danmark har en stærk og rodfæstet demokratisk tradition, hvor vi tror på, at staten er til for borgernes skyld – ikke omvendt. Den danske Grundlov er en fantastisk ramme for dette ideal. Grundloven sikrer demokratiet og vores frihedsrettigheder, men samtidig er den rodfæstet i vores fælles kultur og historie. Vi kæmper for at bevare vores Grundlov, så den også kan danne rammen om tilværelsen for vores børn og børnebørn.

De nationale institutioner

Kongehuset, Folkekirken, Forsvaret og Folkeskolen er stærke nationale enheder, der skaber stærke fællesskaber og værner om Danmark. Disse institutioner har traditionelt været samlende for Danmark i krisetider, og de har kunnet samle danskerne om vores fælles historiske og kulturelle arv. Vi arbejder for at beskytte og bevare disse uundværlige institutioner i vort samfund.

Kongehuset

Kongehuset har en særlig rolle som kulturbærende institution og rummer udover en række ceremonielle opgaver en essentiel rolle som en særlig samlende enhed for danskerne. Kongehuset er et produkt af over tusindårs Danmarkshistorie og skal derfor bevares i respekt for historien, Grundloven og det danske folk.

Med ret følger pligt

Det er vigtigt for vores samfund, at økonomiske landvindinger kommer hele folket til gode gennem en stærk velfærdsstat og en retfærdig omfordeling af goderne, så danskerne kan regne med et stærkt socialt sikkerhedsnet, der øger trygheden for den enkelte. Denne tanke må dog aldrig lægge hindringer i vejen for det frivillige initiativ og den enkeltes virketrang. Det skal altid kunne betale sig at arbejde, ligesom det hæderkronede princip om, at ”med ret følger pligt”, skal følges.

Danskerne bestemmer i Danmark

Vi sætter danskernes hverdag og Danmark i første række. Vi vil ikke lade denne vigtige forpligtelse hvile på EU. Forpligtelsen overfor Danmark og danskerne er det vigtigste sigte, og vi ønsker indflydelsen over Danmark som nationalstat bevaret, hvor politikere står til ansvar overfor befolkningen ved demokratiske valg, og hvor befolkningen dermed har mulighed for at præge og styre landets udvikling.